Seznam 
Zápis
PDF 262kWORD 79k
Pondělí, 11. června 2018 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Sdělení předsednictví
 5.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 6.Složení Parlamentu
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 9.Předložení dokumentů
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 12.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 13.Plán práce
 14.Členství ve výborech a v delegacích
 15.Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů ***I (rozprava)
 16.Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví ***I (rozprava)
 17.Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel ***I (rozprava)
 18.Modernizace vzdělávání v EU (rozprava)
 19.Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury (krátké přednesení)
 20.Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii (krátké přednesení)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 31. května 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:01.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k erupci sopky Volcán de Fuego (Ohnivá sopka) v Guatemale a vyjádřil jménem Parlamentu soustrast rodinám obětí.


4. Sdělení předsednictví

Předseda vystoupil se sdělením v souvislosti se skutečností, že Tribunál Evropské unie zrušil rozhodnutí Evropského parlamentu uložit poslanci Januszi Korwinovi-Mikkemu sankce v návaznosti na jeho výroky týkající se migrantů a žen. Předseda zmínil možnost postoupit věc právní službě Evropského parlamentu.


5. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


6. Složení Parlamentu

Viviane Reding písemně oznámila, že s platností od 2. září 2018 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Podle článku 4 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Příslušné finské orgány oznámily, že Paavo Väyrynen se znovu stane poslancem vnitrostátního parlamentu s platností od 12. června 2018.

Protože je podle čl. 7 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, konstatuje Parlament na základě čl. 4 odst. 4 jednacího řádu uvolnění mandátu s platností ode dne 12. června 2018 a informuje o tom dotčený členský stát.

°
° ° °

Příslušné finské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Mikael Pentikäinen, kterým je nahrazen Paavo Väyrynen, byl s platností od 12. června 2018 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal toto zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Mikael Pentikäinen v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Zpravodaj: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   výbor INTA na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Zpravodaj: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Zpravodajka: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    výbor TRAN na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)). Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    výbor IMCO na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Zpravodajka: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do úterý 12. června 2018 do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


8. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor EMPL předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

— oprava P8_TA(2018)0213(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 29. května 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb P8_TA-PROV(2018)021 (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) výbor EMPL)

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 322 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

CONT, LIBE, AFCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, IMCO, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, IMCO, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ENVI, IMCO, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, PECH, JURI

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, AGRI, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

Předseda bude v souladu s čl. 322 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG, ENVI, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s čl. 322 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

Předseda bude v souladu s čl. 322 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií ze strany Eurojustu (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

2) parlamentními výbory, zprávy

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (2018/2018(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Zpráva o strukturálních a finančních překážkách v přístupu ke kultuře (2017/2255(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Zpráva o modernizaci vzdělávání v EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Zpráva o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství (2017/2211(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Zpráva Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy (2017/2118(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Zpráva o vzájemných vztazích EU-NATO (2017/2276(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Zpráva o kybernetické obraně (2018/2004(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Zpráva o aktuálním stavu rekreačního rybolovu v Evropské unii (2017/2120(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku v účinnost (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Zpráva o kontrole uplatňování práva EU v roce 2016 (2017/2273(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000021/2018), kterou pokládá Ingeborg Gräßle za výbor BUDG Komisi: Boj proti korupci (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Radě: Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018), kterou pokládá Roberto Gualtieri za výbor ECON Komisi: Balíček týkající se HMU, který Evropská komise zveřejnila 6. prosince 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Radě: Zlepšování jazykového vzdělávání a vzájemné uznávání jazykových znalostí v EU (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Komisi Zlepšování jazykového vzdělávání a vzájemné uznávání jazykových znalostí v EU (B8-0030/2018).


11. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byla předložena závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

- (O-000014/2018), kterou pokládají Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL Komisi: Účast Izraele na projektech financovaných z programu Horizont 2020 (B8-0028/2018)


12. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním březnovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


13. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního červnového plenárního zasedání (PE 623.587/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byl název „Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi“ změněn na „Gruzínské separatistické regiony deset let po válce s Ruskem“ (bod 80 PDOJ).

Vystoupili: Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (101 pro, 165 proti, 11 se zdrželo).

Středa

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako druhý bod prohlášení Rady a Komise na téma „Naléhavé humanitární situace ve Středomoří a solidarita v EU“.

Vystoupili: Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který odůvodnil žádost o konání rozpravy bez předložení návrhů usnesení, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, která odůvodnila stejnou žádost své skupiny, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE s žádostí, aby byl bod zařazen na úterní pořad jednání, Mario Borghezio za skupinu ENF, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby byla rozprava zařazena na pořad jednání jako samostatný bod, Philippe Lamberts, aby upřesnil svou žádost, Maria João Rodrigues, která podpořila předchozí žádost, a Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec.

Parlament žádost schválil EH (212 pro, 62 proti, 18 se zdrželo).

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


14. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D následující žádosti o jmenování:

výbor AGRI: Karine-Gloanec Maurin namísto Jean-Paul Denanot

delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko: Karine-Gloanec Maurin namísto Jean-Paul Denanot

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda


15. Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Brian Hayes za skupinu PPE, Jakob von Weizsäcker za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică a Caroline Nagtegaal.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Werner Langen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 12.6.2018.


16. Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Gabriele Preuß za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes a Alojz Peterle.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini a Claudia Schmidt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Violeta Bulc a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 12.6.2018.


17. Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte a Seán Kelly.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupil Christofer Fjellner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski a Maria Grapini.

Vystoupili: Violeta Bulc a Damiano Zoffoli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 12.6.2018.


18. Modernizace vzdělávání v EU (rozprava)

Zpráva o modernizaci vzdělávání v EU [2017/2224(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka uvedla zprávu.

Vystoupila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (zpravodajka výboru EMPL).

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Vystoupili: Anna Záborská (zpravodajka výboru FEMM), Andrea Bocskor za skupinu PPE, Momchil Nekov za skupinu S&D, Remo Sernagiotto za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Jill Evans za skupinu Verts/ALE, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer a Emilian Pavel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech a Seán Kelly.

Vystoupil Tibor Navracsics.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupila Krystyna Łybacka

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 12.6.2018.


19. Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury (krátké přednesení)

Zpráva s názvem „Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy“ [2017/2118(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák a Norbert Erdős.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 12.6.2018.


20. Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii (krátké přednesení)

Zpráva o aktuálním stavu rekreačního rybolovu v Evropské unii [2017/2120(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech a John Howarth.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 12.6.2018.


21. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer a John Howarth.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 623.587/OJMA).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:11.

Klaus Welle

Pavel Telička

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí