Rodyklė 
Protokolas
PDF 264kWORD 80k
Pirmadienis, 2018 m. birželio 11 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Pirmininko pranešimas
 5.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 6.Parlamento sudėtis
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 8.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 9.Gauti dokumentai
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 12.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 13.Darbų programa
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklų registracija ***I (diskusijos)
 16.Bendrosios civilinės aviacijos taisyklės ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ***I (diskusijos)
 17.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos ***I (diskusijos)
 18.Švietimo modernizavimas ES (diskusijos)
 19.Siekiant sukurti tausų ir konkurencingą Europos akvakultūros sektorių (trumpas pristatymas)
 20.Dabartinė mėgėjų žvejybos padėtis ES (trumpas pristatymas)
 21.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. gegužės 31 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.01 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl ugnikalnio Fuego išsiveržimo Gvatemaloje ir Parlamento vardu pareiškė užuojautą aukų šeimoms.


4. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikino Europos Parlamento sprendimus dėl sankcijų EP nariui Janusz Korwin-Mikke už jo pastabas apie migrantus ir moteris. Pirmininkas užsiminė apie galimybę kreiptis į Parlamento Teisės tarnybą.


5. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


6. Parlamento sudėtis

Viviane Reding raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2018 m. rugsėjo 2 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsniu Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.

°
° ° °

Suomijos kompetentingos institucijos pranešė, kad Paavo Väyrynen grįš eiti pareigų į nacionalinį parlamentą nuo 2018 m. birželio 12 d.

Kadangi šios pareigos pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalį yra nesuderinamos su Europos Parlamento nario įgaliojimais, Parlamentas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalimi, konstatavo, kad nuo 2018 m. birželio 12 d. ši vieta yra laisva ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.

°
° ° °

Suomijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Mikael Pentikäinen, kuris pakeis Paavo Väyrynen, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2018 m. birželio 12 d.

Parlamentas atkreipė dėmesį į jo išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Mikael Pentikäinen įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

—   TRAN komitetas, remdamasis panešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) Pranešėjas: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   INTA komitetas, remdamasis pranešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Pranešėjas: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) Pranešėja: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    TRAN komitetas, remdamasis pranešimu sdėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)) Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    TRAN komitetas, remdamasis pranešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    IMCO komitetas, remdamasis pranešimu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Pranešėja: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki 2018 m. birželio 12 d., antradienio, vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


8. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

EMPL komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

—   Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2018 m. gegužės 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, P8_TA(2018)0213(COR01) klaidų ištaisymas (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL komitetas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))
Pagal Sutarties 332 straipsnio 1 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

CONT, LIBE, AFCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus, kuriuo panaikinamas Reglamentas(EB) Nr.1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

ENVI, IMCO, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl supaprastinimo priemonių transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

ENVI, IMCO, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka ir panaikinama Direktyva 2010/65/ES (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 96/53/EB nuostata dėl specialių maksimalaus transporto priemonės ilgio, kai dėl kabinos pagerėja aerodinaminės savybės, energijos vartojimo efektyvumas ir sauga, taisyklių įgyvendinimo termino (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/106/EB dėl minimalaus jūrininkų rengimo ir panaikinama Direktyva 2005/45/EB (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr.596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ENVI, IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE, PECH, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo+“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo+“ (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimo (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 86/278/EEB, 2002/49/EB, 2004/35/EB, 2007/2/EB, 2009/147/EB ir 2010/63/ES, reglamentai (EB) Nr. 166/2006 ir (ES) Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 338/97 ir (EB) Nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE, AGRI, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr.1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr.1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr.251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr.228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr.229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Pagal Sutarties 332 straipsnio 1 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

BUDG, ENVI, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr.1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 332 straipsnio 1 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr.1305/2013 ir (ES) Nr.1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Pagal Sutarties 332 straipsnio 1 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimą (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

JURI

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo (2018/2018(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Pranešimas dėl struktūrinių ir finansinių kliūčių užtikrinant kultūros prieinamumą (2017/2255(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Pranešimas dėl švietimo modernizavimo ES (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiamas Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A priedas (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir žiedinės ekonomikos (2017/2211(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Pranešimas Siekiant sukurti darnų ir konkurencingą Europos akvakultūros sektorių: dabartinė būklė ir ateities uždaviniai (2017/2118(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Pranešimas dėl ES ir NATO santykių (2017/2276(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Pranešimas dėl kibernetinės gynybos (2018/2004(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Pranešimas dėl mėgėjų žvejybos Europos Sąjungoje padėties (2017/2120(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip Vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu pasirašymo Sąjungos vardu projekto (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitos (2016 m.) (2017/2273(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000021/2018), kurį pateikė Ingeborg Gräßle, BUDG komiteto vardu, Komisijai: Kova su korupcija (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018), kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Tarybai: Derybos dėl naujo partnerystės susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupe (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018), kurį pateikė Linda McAvan, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Derybos dėl naujo partnerystės susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupe (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018), kurį pateikė Roberto Gualtieri, ECON komiteto vardu, Komisijai: 2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos paskelbtas EPS dokumentų rinkinys (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018), kurį pateikė Cecilia Wikström, PETI komiteto vardu, Tarybai: Kalbų mokymosi gerinimas ir kalbų žinių tarpusavio pripažinimas ES (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018), kurį pateikė Cecilia Wikström, PETI komiteto vardu, Komisijai Kalbų mokymosi gerinimas ir kalbų žinių tarpusavio pripažinimas ES (B8-0030/2018).


11. Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

- (O-000014/2018), kurį pateikė Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez ir Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: Izraelio dalyvavimas pagal programą „Horizontas2020“ finansuojamuose projektuose (B8-0028/2018)


12. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 kovo mėn. sesiją priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


13. Darbų programa

Buvo išdalytas 2018 m. birželio mėn. galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 623.587/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekiama pakeisti pavadinimą „Okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo“ į „Separatistiniai Gruzijos regionai praėjus 10 m. po karo su Rusija“ (galutinio darbotvarkės projekto 80 punktas).

Kalbėjo: Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, ji pasisakė prieš prašymą.

Vardiniu balsavimu (101 už, 165 prieš, 11 susilaikė), Parlamentas atmetė prašymą.

Trečiadienis

Verts/ALE prašymas, kuriuo siekiama antru punktu į popietės darbotvarkę įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl Ekstremaliosios humanitarinės situacijos Viduržemio jūroje ir solidarumo ES.

Kalbėjo: Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagrindė diskusijų be rezoliucijos prašymą, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, ji pagrindė identišką savo frakcijos prašymą, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis paprašė, kad punktas būtų įtrauktas į antradienio darbotvarkę, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, ji pasisakė už tai, kad diskusijos būtų įtrauktos atskiru punktu, Philippe Lamberts patikslino prašymą, Maria João Rodrigues palaikė prašymą ir nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (212 balsavo už, 62 – prieš, 18 susilaikė) pritarė prašymui.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

AGRI komitetas: Karine-Gloanec Maurin vietoj Jean-Paul Denanot

Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Karine-Gloanec Maurin vietoj Jean-Paul Denanot

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas


15. Tarpuskaitos prievolė, ataskaitų teikimo reikalavimai, ne biržos išvestinių finansinių priemonių rizikos mažinimo būdai ir sandorių duomenų saugyklų registracija ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen pristatė pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Brian Hayes PPE frakcijos vardu, Jakob von Weizsäcker S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Matt Carthy GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică ir Caroline Nagtegaal.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Werner Langen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 12 protokolo 5.2 punktas


16. Bendrosios civilinės aviacijos taisyklės ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Gabriele Preuß S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes ir Alojz Peterle.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini ir Claudia Schmidt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Marian-Jean Marinescu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 12 protokolo 5.3 punktas


17. Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Peter Liese PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte ir Seán Kelly.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Christofer Fjellner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Damiano Zoffoli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 12 protokolo 5.4 punktas


18. Švietimo modernizavimas ES (diskusijos)

Pranešimas dėl švietimo modernizavimo ES [2017/2224(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka pristatė pranešimą.

Kalbėjo Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Kalbėjo: Anna Záborská (FEMM komiteto nuomonės referentė), Andrea Bocskor PPE frakcijos vardu, Momchil Nekov S&D frakcijos vardu, Remo Sernagiotto ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Jill Evans Verts/ALE frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dobromir Sośnierz, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz), Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer ir Emilian Pavel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech ir Seán Kelly.

Kalbėjo Tibor Navracsics.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Krystyna Łybacka

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 06 12 protokolo 5.5 punktas


19. Siekiant sukurti tausų ir konkurencingą Europos akvakultūros sektorių (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Siekiant sukurti darnų ir konkurencingą Europos akvakultūros sektorių: dabartinė būklė ir ateities uždaviniai“ [2017/2118(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák ir Norbert Erdős.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 06 12 protokolo 5.6 punktas


20. Dabartinė mėgėjų žvejybos padėtis ES (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl mėgėjų žvejybos Europos Sąjungoje padėties [2017/2120(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech ir John Howarth.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys)

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 06 12 protokolo 5.1 punktas


21. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer ir John Howarth.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 623.587/OJMA).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.11 val.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 24 d.Teisinis pranešimas