Indekss 
Protokols
PDF 262kWORD 79k
Pirmdiena, 2018. gada 11. jūnijs - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Sēdes vadītāja paziņojums
 5.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 8.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Darba kārtība
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri ***I (debates)
 16.Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra ***I (debates)
 17.Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš ***I (debates)
 18.Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā (debates)
 19.Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari (īss izklāsts)
 20.Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 21.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2018. gada 31. maijā pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.01.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par Fuego vulkāna izvirdumu Gvatemalā un Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību cietušo ģimenēm.


4. Sēdes vadītāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par to, ka Vispārējā tiesa ir atcēlusi Eiropas Parlamenta lēmumus, ar kuriem tika piemērotas sankcijas deputātam Janusz Korwin-Mikke saistībā ar viņa izteikumiem par migrantiem un sievietēm. Priekšsēdētājs pieļāva iespēju, ka šo lietu varētu nodot Parlamenta Juridiskajam dienestam.


5. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


6. Parlamenta sastāvs

Viviane Reding ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputātes pienākumu pildīšanas, sākot ar 2018. gada 2. septembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. pantu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.

°
° ° °

Somijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Paavo Väyrynen uzsāks pildīt savas pilnvaras valsts parlamentā, sākot ar 2018. gada 12. jūniju.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 2. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta statusu, Parlaments, pamatojoties uz Parlamenta Reglamenta 4. panta 4. punktu, konstatēja, ka, sākot ar 2018. gada 12. jūnijs, ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti.

°
° ° °

Somijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Mikael Pentikaïnen ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Paavo Väyrynen vietā, sākot ar 2018. gada 12. jūniju.

Parlaments pieņēma zināšanai viņa iecelšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Mikael Pentikäinen pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

—   TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) Referents: Massimiliano Salini (A8-0199/2018);

—   INTA komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Referents: Franck Proust (A8-0198/2018);

—   TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) Rapporteure: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018);

—    TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) Referente: Merja Kyllönen (A8-0000/0000);

—    TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)) Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018);

—    TRAN komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1071/2009 un Regulu (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018);

—    IMCO komiteja, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par satvaru nepersonizētu datu brīvai apritei Eiropas Savienībā (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Referente: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, 2018. gada 12. jūnija, pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


8. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

EMPL komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

— Kļūdu labojums P8_TA(2018)0213(COR01) Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. maijā nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/..., ar ko groza Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL komiteja).

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))
Atbilstoši Līguma 322. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

CONT, LIBE, AFCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI, IMCO, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, IMCO, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 96/53/EK groza attiecībā uz termiņu īpašo noteikumu par maksimālajiem garumiem īstenošanai tādu kabīņu gadījumā, kas uzlabo aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ENVI, IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, PECH, JURI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušanu Savienības muitas teritorijā un Direktīvas 2008/118/EK teritoriālajā piemērošanā groza Direktīvas 2006/112/EK un 2008/118/EK (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, AGRI, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Atbilstoši Līguma 322. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

BUDG, ENVI, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 322. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Atbilstoši Līguma 322. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Albāniju (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

2. Parlamenta komiteju ziņojumi

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par modernizētu ES un Čīles asociācijas nolīgumu (2018/2018(INI)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0158/2018).

- Ziņojums par strukturāliem un finansiāliem šķēršļiem kultūras pieejamībai (2017/2255(INI)) - CULT komiteja - Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018).

- Ziņojums par izglītības modernizēšanu Eiropas Savienībā (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - CULT komiteja - Referente: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A pielikumu (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A8-0181/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - INTA komiteja - Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018).

- Ziņojums par kohēzijas politiku un aprites ekonomiku (2017/2211(INI)) - REGI komiteja - Referents: Davor Škrlec (A8-0184/2018).

- Ziņojums Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari: pašreizējais stāvoklis un turpmāk risināmie jautājumi (2017/2118(INI)) - PECH komiteja - Referents: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018).

- Ziņojums par ES un NATO attiecībām (2017/2276(INI)) - AFET komiteja - Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018).

- Ziņojums par kiberaizsardzību (2018/2004(INI)) - AFET komiteja - Referents: Urmas Paet (A8-0189/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - ECON komiteja - Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018).

- Ziņojums par atpūtas zvejas stāvokli Eiropas Savienībā (2017/2120(INI)) - PECH komiteja - Referente: Norica Nicolai (A8-0191/2018).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Monica Macovei (A8-0192/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0195/2018).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018).

- Ziņojums par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2016. gadā (2017/2273(INI)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018).


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000021/2018), kuru uzdeva Ingeborg Gräßle BUDG komitejas vārdā Komisijai: Korupcijas apkarošana (B8-0024/2018);

- (O-000043/2018), kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Padomei: Sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas valstīm (B8-0025/2018);

- (O-000044/2018, kuru uzdeva Linda McAvan DEVE komitejas vārdā Komisijai: Sarunas par jauno partnerības nolīgumu ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas valstīm (B8-0026/2018);

- (O-000047/2018), kuru uzdeva Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā Komisijai: EMS tiesību aktu kopums, ko Komisija publicēja 2017. gada 6. decembrī (B8-0027/2018);

- (O-000055/2018), kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Padomei: Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES (B8-0029/2018);

- (O-000056/2018), kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Komisijai Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES (B8-0030/2018).


11. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegta plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (Reglamenta 130.b pants):

- (O-000014/2018), kuru uzdeva Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez un Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Izraēlas dalība no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansētajos projektos (B8-0028/2018)


12. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada marta sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada jūnija plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 623.587/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums mainīt punkta nosaukumu no “Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma” uz “Gruzijas separātiskie reģioni desmit gadus pēc kara ar Krieviju” (GDKP 80. punkts).

Uzstājās Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, kura iebilda pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (101 par, 165 pret, 11 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus “Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūras reģionā un solidaritāte Eiropas Savienībā”.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu pēc debatēm bez rezolūcijas iesniegšanas, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, kura savas grupas vārdā pamatoja tādu pat pieprasījumu, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, pieprasot šo punktu iekļaut otrdienas darba kārtībā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, lai debates iekļautu kā atsevišķu punktu, Philippe Lamberts, lai precizētu savu pieprasījumu, Maria João Rodrigues, kas viņu atbalstīja, un Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (212 par, 62 pret, 18 atturas).

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


14. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

AGRI komiteja: Karine-Gloanec Maurin aizstāj Jean-Paul Denanot

Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Karine-Gloanec Maurin aizstāj Jean-Paul Denanot

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks


15. Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0181/2018).

Werner Langen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Brian Hayes PPE grupas vārdā, Jakob von Weizsäcker S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică un Caroline Nagtegaal.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Werner Langen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.6.2018. protokola 5.2. punkts.


16. Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016).

Marian-Jean Marinescu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Gabriele Preuß S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes un Alojz Peterle.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini un Claudia Schmidt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Violeta Bulc un Marian-Jean Marinescu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.6.2018. protokola 5.3. punkts.


17. Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa monitoringu un ziņošanu [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018).

Damiano Zoffoli iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte un Seán Kelly.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Christofer Fjellner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski un Maria Grapini.

Uzstājās Violeta Bulc un Damiano Zoffoli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.6.2018. protokola 5.4. punkts.


18. Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā (debates)

Ziņojums par izglītības modernizēšanu Eiropas Savienībā [2017/2224(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018).

Krystyna Łybacka iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Uzstājās Anna Záborská (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Andrea Bocskor PPE grupas vārdā, Momchil Nekov S&D grupas vārdā, Remo Sernagiotto ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer un Emilian Pavel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech un Seán Kelly.

Uzstājās Tibor Navracsics.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Krystyna Łybacka

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.6.2018. protokola 5.5. punkts.


19. Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari (īss izklāsts)

Ziņojums par virzību uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari: pašreizējais stāvoklis un turpmāk risināmie jautājumi [2017/2118(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018).

Carlos Iturgaiz iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák un Norbert Erdős.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.6.2018. protokola 5.6. punkts.


20. Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā (īss izklāsts)

Ziņojums par atpūtas zvejas stāvokli Eiropas Savienībā [2017/2120(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0191/2018).

Norica Nicolai iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech un John Howarth.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.6.2018. protokola 5.1. punkts.


21. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer un John Howarth.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 623.587/OJMA).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.11.

Klaus Welle

Pavel Telička

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums