Index 
Notulen
PDF 267kWORD 79k
Maandag 11 juni 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 9.Ingekomen stukken
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters ***I (debat)
 16.Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***I (debat)
 17.CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 18.De modernisering van het onderwijs in de EU (debat)
 19.Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector (korte presentatie)
 20.Stand van zaken van de recreatievisserij in de EU (korte presentatie)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 31 mei 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.01 uur geopend.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de uitbarsting van de Volcán de Fuego, in Guatemala, en betuigt namens het Parlement zijn deelneming aan de nabestaanden van de slachtoffers.


4. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter doet een mededeling over de nietigverklaring door het Gerecht van de Europese Unie van de besluiten van het Europees Parlement om lid Janusz Korwin-Mikke sancties op te leggen naar aanleiding van diens verklaringen over migranten en vrouwen. De Voorzitter stipt aan dat de kwestie kan worden voorgelegd aan de Juridische Dienst van het Parlement.


5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


6. Samenstelling Parlement

Viviane Reding heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 2 september 2018.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Finse autoriteiten hebben laten weten dat Paavo Väyrynen met ingang van 12 juni 2018 zijn mandaat in het nationale parlement weer zal opnemen.

Daar deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte van 20 september 1967 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, lid 4, van het Reglement dat de zetel vacant is met ingang van 12 juni 2018 en stelt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Finse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Mikael Pentikäinen tot lid van het Parlement, ter vervanging van Paavo Väyrynen, met ingang van 12 juni 2018.

Het Parlement neemt kennis van zijn benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Mikael Pentikäinen, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

—   Commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over gevallen van niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   Commissie INTA, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD)) Rapporteur: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   Commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) Rapporteur: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    Commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    Commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    Commissie TRAN, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    Commissie IMCO, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Rapporteur: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen dinsdag 12 juni 2018 om middernacht schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


8. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie EMPL heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

— Rectificatie P8_TA(2018)0213(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 29 mei 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Commissie EMPL)

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 322, lid 1, van het Verdrag, zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

CONT, LIBE, AFCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

ENVI, IMCO, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

ENVI, IMCO, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking van Richtlijn 2005/45/EG (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ENVI, IMCO, JURI

- Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, PECH, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van Richtlijn 2008/118/EG (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

ITRE, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het Pericles IV-programma) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD))
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ECON

advies :

BUDG, EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr.166/2006 en (EU) nr.995/2010 en Verordeningen (EG) nr.338/97 en (EG) nr.2173/2005 van de Raad (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, AGRI, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 322, lid 1, van het Verdrag, zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

BUDG, ENVI, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 322, lid 1, van het Verdrag, zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr.1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr.1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 322, lid 1, van het Verdrag, zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Albanië (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

JURI

2) van de parlementaire commissies, verslagen:

- Verslag betreffende de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid over de gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Chili (2018/2018(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Verslag over de structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (2017/2255(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Verslag over de modernisering van het onderwijs in de EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Verslag over cohesiebeleid en de circulaire economie (2017/2211(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Verslag Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector: huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen (2017/2118(INI)) - commissie PECH - Rapporteur: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Verslag over de betrekkingen tussen de EU en de NAVO (2017/2276(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Verslag over cyberdefensie (2018/2004(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - commissie ECON - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Ontwerverslag over de stand van zaken van de recreatievisserij in de Europese Unie (2017/2120(INI)) - commissie PECH - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Verslag over controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 (2017/2273(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000021/2018) van Ingeborg Gräßle, namens de Commissie BUDG, aan de Commissie: Corruptiebestrijding (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Raad: Onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst met de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst met de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) van Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: het EMU-pakket dat door de Europese Commissie op 6 december 2017 werd bekendgemaakt (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Raad: Verbetering van taalverwerving en wederzijdse erkenning van talenkennis in de EU (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie Verbetering van taalverwerving en wederzijdse erkenning van talenkennis in de EU (B8-0030/2018).


11. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat is ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

- (O-000014/2018) van Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Deelname van Israël aan door Horizon 2020 gefinancierde projecten (B8-0028/2018)


12. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode maart 2018 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juni 2018 (PE 623.587/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om de titel "Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie" te veranderen in "De Georgische afscheidingsgebieden tien jaar na de oorlog met Rusland" (punt 80 PDOJ)

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, tegen het verzoek.

Bij HS (101 voor, 165 tegen, 11 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Woensdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om als tweede punt 's middags verklaringen van Raad en Commissie toe te voegen over "Humanitaire noodsituaties in het Middellandse Zeegebied en solidariteit in de EU".

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek om een debat zonder resolutie toelicht, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die eenzelfde verzoek van haar fractie toelicht, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, om te vragen dat het punt dinsdag op de agenda komt te staan, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, om het debat als afzonderlijk punt te agenderen, Philippe Lamberts, om zijn verzoek te verduidelijken, Maria João Rodrigues, die hem bijvalt, en Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid.

Bij ES (212 voor, 62 tegen, 18 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


14. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AGRI: Karine-Gloanec Maurin in plaats van Jean-Paul Denanot

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije: Karine-Gloanec Maurin in plaats van Jean-Paul Denanot

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter


15. Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Jakob von Weizsäcker, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică en Caroline Nagtegaal.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Werner Langen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 12.6.2018.


16. Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Gabriele Preuß, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes en Alojz Peterle.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini en Claudia Schmidt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 12.6.2018.


17. CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte en Seán Kelly.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Damiano Zoffoli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 12.6.2018.


18. De modernisering van het onderwijs in de EU (debat)

Verslag over de modernisering van het onderwijs in de EU [2017/2224(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Andrea Bocskor, namens de PPE-Fractie, Momchil Nekov, namens de S&D-Fractie, Remo Sernagiotto, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer en Emilian Pavel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Krystyna Łybacka

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 12.6.2018.


19. Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector (korte presentatie)

Verslag Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector: huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen [2017/2118(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák en Norbert Erdős.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 12.6.2018.


20. Stand van zaken van de recreatievisserij in de EU (korte presentatie)

Verslag over de stand van zaken van de recreatievisserij in de Europese Unie [2017/2120(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech en John Howarth.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie)

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.1 van de notulen van 12.6.2018.


21. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer en John Howarth.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 623.587/OJMA).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.11 uur gesloten.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling