Zoznam 
Zápisnica
PDF 266kWORD 80k
Pondelok, 11. júna 2018 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 9.Predloženie dokumentov
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 13.Program práce
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika týkajúce sa mimoburzových derivátov a archívy obchodných údajov ***I (rozprava)
 16.Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva ***I (rozprava)
 17.Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (rozprava)
 18.Modernizácia vzdelávania v EÚ (rozprava)
 19.Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (stručná prezentácia)
 20.Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 31. mája 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.01 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie o výbuchu sopky Fuego v Guatemale a v mene Parlamentu vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí.


4. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že Všeobecný súd Európskej únie zrušil rozhodnutia o uplatnení sankcií voči poslancovi Januszovi Korwinovi-Mikkemu v súvislosti s jeho vyhláseniami o migrantoch a ženách. Predseda hovoril o možnosti obrátiť sa na Právnu službu Parlamentu.


5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


6. Zloženie Parlamentu

Viviane Reding podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 2. septembra 2018.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.

°
° ° °

Príslušné fínske orgány oznámili, že Paavo Väyrynen obnoví svoj mandát v národnom parlamente s účinnosťou od 12. júna 2018.

Keďže podľa článku 7 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Europskeho parlamentu bola táto funkcia nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, Parlament na základe článku 4 ods. 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu potvrdil uvoľnenie miesta s účinnosťou od 12. júna 2018 a informoval o tom príslušný členský štát.

°
° ° °

Príslušné fínske úrady oznámili, že Mikael Pentikaïnen bol s účinnosťou od 12. júna 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Paava Väyrynena.

Parlament zobral na vedomie jeho zvolenie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu sa Mikael Pentikaïnen zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


7. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

—   výbor TRAN, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Spravodajca: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   výbor INTA, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Spravodajca: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   výbor TRAN, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Spravodajkyňa: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    výbor TRAN, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    výbor TRAN, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov. (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    výbor TRAN, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    výbor IMCO, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Spravodajkyňa: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do polnoci zajtra v utorok 12. júna 2018 požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


8. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor EMPL predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

— Korigendum P8_TA(2018)0213(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 29. mája 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) výbor EMPL)

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

CONT, LIBE, AFCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, IMCO, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zefektívnení opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, IMCO, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky v prípade kabín, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ENVI, IMCO, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, PECH, JURI

- Návrh smernice Rady, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione ďItalia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD)) V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov. V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky a o zmene smerníc 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010 a nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, AGRI, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov. V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG, ENVI, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov. V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom zo strany Eurojustu (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

2) parlamentných výborov, správy:

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s rokovaniami o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (2018/2018(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Správa o štrukturálnych a finančných prekážkach v prístupe ku kultúre (2017/2255(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Správa o modernizácii vzdelávania v EÚ (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádza príloha A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Správa k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Správa o politike súdržnosti a obehovom hospodárstve (2017/2211(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Správa o vytváraní udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (2017/2118(INI)) - výbor PECH - Spravodajca: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Správa o vzťahoch medzi EÚ a NATO (2017/2276(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Správa o kybernetickej obrane (2018/2004(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Správa o súčasnom stave rekreačného rybolovu v Európskej únii (2017/2120(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020, v mene Únie (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v roku 2016 (2017/2273(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000021/2018) ktorú položila Ingeborg Gräßle v mene výboru BUDG, pre Komisiu: Boj proti korupcii (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE, pre Radu: Rokovania o novej partnerskej dohode s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) ktorú položila Linda McAvan v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Rokovania o novej partnerskej dohode s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) ktorú položil Roberto Gualtieri v mene výboru ECON, pre Komisiu: Balík týkajúci sa HMÚ, ktorý Európska komisia zverejnila 6. decembra 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) ktorú položila Cecilia Wikström v mene výboru PETI, pre Radu: Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) ktorú položila Cecilia Wikström v mene výboru PETI, pre Komisiu Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (B8-0030/2018).


11. Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)

Bola predložená táto väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

- (O-000014/2018) ktorú položil Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Účasť Izraela na projektoch financovaných z programu Horizont 2020 (B8-0028/2018)


12. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi v marci 2018 je k dispozícii na stránke Europarl.


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze v júni 2018 (PE 623.587/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zmenu názvu „Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii“ na „Gruzínske separatistické regióny desať rokov po vojne s Ruskom“ (bod 80 PDOJ).

Vystúpili títo poslanci: Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odôvodnil žiadosť a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, proti žiadosti.

HPM (101 za, 165 proti, 11 sa zdržali hlasovania), Parlament žiadosť zamietol.

Streda

Žiadosť skupiny Verts/ALE o pridanie vyhlásení Rady a Komisie „Núdzové humanitárne situácie v Stredozemí a solidarita v EÚ“ do druhého bodu popoludní.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odôvodnil žiadosť o rozpravu bez uznesenia, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila rovnakú žiadosť svojej skupiny, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý požiadal, aby bol bod zaradený do programu v utorok, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, aby rozprava bola zaradená ako osobitný bod, Philippe Lamberts, aby sprednil svoju žiadosť, Maria João Rodrigues, ktorá ho podporila, a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 212, proti: 62, zdržali sa hlasovania: 18).

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


14. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D tieto žiadosti o menovania:

výbor AGRI: Karine-Gloanec Maurin namiesto Jean-Paul Denanot

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Turecko: Karine-Gloanec Maurin namiesto Jean-Paul Denanot

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda


15. Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika týkajúce sa mimoburzových derivátov a archívy obchodných údajov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes v mene skupiny PPE, Jakob von Weizsäcker v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică a Caroline Nagtegaal.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis a Werner Langen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 12.6.2018.


16. Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Gabriele Preuß v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes a Alojz Peterle.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini a Claudia Schmidt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Marian-Jean Marinescu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 12.6.2018.


17. Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte a Seán Kelly.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Christofer Fjellner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Damiano Zoffoli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 12.6.2018.


18. Modernizácia vzdelávania v EÚ (rozprava)

Správa o modernizácii vzdelávania v EÚ [2017/2224(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka uviedla správu.

V rozprave vystúpila Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Záborská (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Andrea Bocskor v mene skupiny PPE, Momchil Nekov v mene skupiny S&D, Remo Sernagiotto v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer a Emilian Pavel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Krystyna Łybacka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 12.6.2018.


19. Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (stručná prezentácia)

Správa o vytváraní udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy [2017/2118(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák a Norbert Erdős.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 12.6.2018.


20. Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii (stručná prezentácia)

Správa o súčasnom stave rekreačného rybolovu v Európskej únii [2017/2120(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech a John Howarth.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie)

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 12.6.2018.


21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer a John Howarth.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 623.587/OJMA).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.11 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne oznámenie