Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2724(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000047/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

3. Δέσμη μέτρων για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2018) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Η δέσμη μέτρων για την ΟΝΕ που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου 2017 (B8-0027/2018)

Ο Roberto Gualtieri αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, και Luděk Niedermayer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Mercedes Bresso.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Νότης Μαριάς, Nils Torvalds, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Κώστας Μαυρίδης, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly και Danuta Maria Hübner.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου