Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0277(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0364/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0364/2016

Συζήτηση :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2018 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0245

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.3. Κοινοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση του Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2015)0613 - C8-0389/2015- 2015/0277(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2018)0245)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου