Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. juuni 2018 - Strasbourg

5. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Harrastuskalapüügi olukord ELis (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport harrastuskalapüügi olukorra kohta Euroopa Liidus [2017/2120(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2018)0243)


5.2. Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, kesksete vastaspoolte kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega [COM(2017)0208 - C8-0147/2017- 2017/0090(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2018)0244)

Pärast hääletust võttis sõna Werner Langen (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


5.3. Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015- 2015/0277(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2018)0245)


5.4. Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta [COM(2017)0279 - C8-0168/2017- 2017/0111(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2018)0246)

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2018)0246)


5.5. Hariduse ajakohastamine ELis (hääletus)

Raport hariduse ajakohastamise kohta ELis [2017/2224(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2018)0247)


5.6. Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (hääletus)

Raport liikumise kohta jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas: praegune olukord ja tulevased väljakutsed [2017/2118(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2018)0248)

(Istung katkestati mõneks minutiks, et oodata ära hääletuse selgitused.)

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusalane teave