Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. júna 2018 - Štrasburg

5. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Súčasný stav rekreačného rybolovu v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o súčasnom stave rekreačného rybolovu v Európskej únii [2017/2120(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0243)


5.2. Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri mimoburzových derivátoch aarchívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov [COM(2017)0208 - C8-0147/2017- 2017/0090(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA-PROV(2018)0244)

Vystúpil Werner Langen (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


5.3. Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015- 2015/0277(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA-PROV(2018)0245)


5.4. Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel [COM(2017)0279 - C8-0168/2017- 2017/0111(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA-PROV(2018)0246)

Schválené (P8_TA-PROV(2018)0246)


5.5. Modernizácia vzdelávania v EÚ (hlasovanie)

Správa o modernizácii vzdelávania v EÚ [2017/2224(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0247)


5.6. Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry (hlasovanie)

Správa o vytváraní udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy [2017/2118(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0248)

(Rokovanie bolo prerušené na čas predkladania vysvetlení hlasovania.)

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne oznámenie