Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2018 - Strasbourg

10. Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kärnteknikavtalet med Iran (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt, och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir och José Inácio Faria.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward och João Pimenta Lopes.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande