Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 юни 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

12. Представяне на годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Представяне на годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake и Ana Gomes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge и Wajid Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias и Marijana Petir.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация