Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2211(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0184/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0184/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 19
CRE 12/06/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0254

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19. Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και την κυκλική οικονομία [2017/2211(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Ο Davor Škrlec παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Smolková, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Λευτέρης Χριστοφόρου, Emilian Pavel και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Νότης Μαριάς και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Davor Škrlec.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 13 Ιουνίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου