Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 271kWORD 80k
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)
 3.Δέσμη μέτρων για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς, τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (ψηφοφορία)
  5.3.Κοινοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  5.4.Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα ***I (ψηφοφορία)
  5.5.Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  5.6.Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά (συζήτηση)
 11.Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (συζήτηση)
 12.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2017 και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν (συζήτηση)
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (συζήτηση)
 16.Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (συζήτηση)
 17.Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (συζήτηση)
 18.Άμυνα στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)
 19.Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.02.


2. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (2018/2590(RSP))

Η Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση για να υπενθυμίσει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τη θέση του σχετικά με μεταρρύθμιση του «κανονισμού του Δουβλίνου» (διαπραγματεύσεις «Δουβλίνο IV»).

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

Ο Πρόεδρος επανέρχεται στην προηγούμενη παρέμβασή του και καλεί την ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου να μεριμνήσει ώστε η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη μεταναστευτική κρίση και τη μεταρρύθμιση του «κανονισμού του Δουβλίνου».

Παρεμβαίνει η Angelika Niebler.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Elena Valenciano, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Sander Loones, Νεοκλής Συλικιώτης, Peter Lundgren, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Harald Vilimsky, Ελευθέριος Συναδινός, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Λευτέρης Χριστοφόρου, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και João Ferreira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Γεώργιος Επιτήδειος και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


3. Δέσμη μέτρων για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000047/2018) που κατέθεσε ο Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Η δέσμη μέτρων για την ΟΝΕ που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου 2017 (B8-0027/2018)

Ο Roberto Gualtieri αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, και Luděk Niedermayer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Mercedes Bresso.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Νότης Μαριάς, Nils Torvalds, Δημήτριος Παπαδημούλης, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Κώστας Μαυρίδης, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly και Danuta Maria Hübner.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.46.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, David Coburn και Anne Sander.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


5.1. Τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2017/2120(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0243)


5.2. Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς, τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0244)

Παρεμβαίνει ο Werner Langen (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


5.3. Κοινοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση του Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0245)


5.4. Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0246)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0246)


5.5. Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην ΕΕ [2017/2224(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0247)


5.6. Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας (ψηφοφορία)

Έκθεση Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις [2017/2118(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0248)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή των αιτιολογήσεων ψήφου)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Τάκης Χατζηγεωργίου, επί διαδικαστικού ζητήματος, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García και Mairead McGuinness

Έκθεση Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler και Zoltán Balczó

Έκθεση Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Νότης Μαριάς, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Alex Mayer

Έκθεση Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria και Branislav Škripek

Έκθεση Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon και Mairead McGuinness

Έκθεση Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon και Dobromir Sośnierz.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.48.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά (2018/2715(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Σοφία Σακοράφα, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Ελένη Θεοχάρους, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Udo Voigt, και Javi López.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir και José Inácio Faria.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Petri Sarvamaa, Julie Ward και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


11. Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής [2018/2018(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Ο Charles Tannock παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández και Francisco José Millán Mon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Javier Couso Permuy, Ana Miranda και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Charles Tannock.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2018.


12. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2017 και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2017 και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν (2018/2751(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake και Ana Gomes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge και Wajid Khan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Κώστας Μαυρίδης, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Νότης Μαριάς και Marijana Petir.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια χθες (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2018).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο (άρθρο 231, παράγραφος 4, του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκε το ακόλουθο έγγραφο:

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητές: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεωργίου Επιτήδειου, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark και Asim Ademov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2018.


16. Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (συζήτηση)

Έκθεση για τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ [2017/2276(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ο Ioan Mircea Paşcu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Τάκης Χατζηγεωργίου, Fabio Massimo Castaldo, Γεώργιος Επιτήδειος, Νότης Μαριάς, Δημήτριος Παπαδημούλης και Mark Demesmaeker.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Ioan Mircea Paşcu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2018.


17. Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Η Godelieve Quisthoudt-Rowohl (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Aleksander Gabelic, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rebecca Harms, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνει ο Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Laima Liucija Andrikienė (αναπληρώτρια εισηγήτρια).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2018.


18. Άμυνα στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την άμυνα στον κυβερνοχώρο [2018/2004(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Ο Urmas Paet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici και Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Νότης Μαριάς, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Urmas Paet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2018.


19. Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και την κυκλική οικονομία [2017/2211(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Ο Davor Škrlec παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Smolková, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Λευτέρης Χριστοφόρου, Emilian Pavel και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Νότης Μαριάς και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Davor Škrlec.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2018.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 623.587/OJME).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου