Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 250kWORD 74k
Teisipäev, 12. juuni 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 3.Majandus- ja rahaliidu pakett (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.Harrastuskalapüügi olukord ELis (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad ***I (hääletus)
  5.3.Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ***I (hääletus)
  5.4.Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu ***I (hääletus)
  5.5.Hariduse ajakohastamine ELis (hääletus)
  5.6.Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Tuumakokkulepe Iraaniga (arutelu)
 11.ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimised (arutelu)
 12.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2017. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva aastaaruande tutvustus (arutelu)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (arutelu)
 16.ELi ja NATO suhted (arutelu)
 17.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I (arutelu)
 18.Küberkaitse (arutelu)
 19.Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.02.


2. Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Parlamendi president tegi lühikese avalduse, milles ta tuletas meelde, et Euroopa Parlament on juba võtnud vastu oma seisukoha „Dublini määruse“ reformimise kohta („Dublin IV“ läbirääkimised).

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Parlamendi president viitas oma eelnenud sõnavõtule ja kutsus nõukogu eesistujat üles tagama, et Euroopa Ülemkogu kohtumine annaks rändekriisi ja Dublini määruse reformimise osas konkreetseid tulemusi.

Sõna võttis Angelika Niebler.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek arutelu kulu kohta (president esitas selgitused), Elena Valenciano, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri ja Pervenche Berès.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja João Ferreira.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


3. Majandus- ja rahaliidu pakett (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000047/2018), mille esitas(id) Roberto Gualtieri ECON-komisjoni nimel komisjonile: Majandus- ja rahaliidu pakett, mille Euroopa Komisjon avaldas 6. detsembril 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri esitas küsimuse.

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Brian Hayes fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Luděk Niedermayer.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võttis Mercedes Bresso.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly ja Danuta Maria Hübner.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.46.

Sõna võtsid Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn ja Anne Sander.


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Harrastuskalapüügi olukord ELis (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport harrastuskalapüügi olukorra kohta Euroopa Liidus [2017/2120(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0243)


5.2. Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, kesksete vastaspoolte kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0244)

Pärast hääletust võttis sõna Werner Langen (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


5.3. Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0245)


5.4. Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0246)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2018)0246)


5.5. Hariduse ajakohastamine ELis (hääletus)

Raport hariduse ajakohastamise kohta ELis [2017/2224(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0247)


5.6. Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (hääletus)

Raport liikumise kohta jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas: praegune olukord ja tulevased väljakutsed [2017/2118(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0248)

(Istung katkestati mõneks minutiks, et oodata ära hääletuse selgitused.)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Takis Hadjigeorgiou kodukorda puudutava märkuse tegemiseks, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García ja Mairead McGuinness

Raport: Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler ja Zoltán Balczó

Raport: Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Alex Mayer

Raport: Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria ja Branislav Škripek

Raport: Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon ja Mairead McGuinness

Raport: Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon ja Dobromir Sośnierz.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.48.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Tuumakokkulepe Iraaniga (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Tuumakokkulepe Iraaniga (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Udo Voigt, ja Javi López.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir ja José Inácio Faria.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward ja João Pimenta Lopes.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


11. ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimised (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimisi [2018/2018(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández ja Francisco José Millán Mon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Javier Couso Permuy, Ana Miranda ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Charles Tannock.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2018 protokollipunkt 8.8.


12. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2017. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva aastaaruande tutvustus (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2017. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva aastaaruande tutvustus (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake ja Ana Gomes.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge ja Wajid Khan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias ja Marijana Petir.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


13. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P8_TA-PROV(2018)0213(COR01)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (11.6.2018 protokollipunkt 8).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


14. Esitatud dokumendid

Esitati järgmine dokument:

- *** Soovitus, mis käsitleb Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi koosseis (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - AFCO komisjon - Raportöörid: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark ja Asim Ademov.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Federica Mogherini.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2018 protokollipunkt 7.11.


16. ELi ja NATO suhted (arutelu)

Raport ELi ja NATO suhete kohta [2017/2276(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis ja Mark Demesmaeker.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Ioan Mircea Paşcu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2018 protokollipunkt 8.9.


17. Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (raportööri asendaja) tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Michael Gahler (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Aleksander Gabelic fraktsiooni S&D nimel ja Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rebecca Harms, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan ja Laima Liucija Andrikienė.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võttis Tunne Kelam.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski ja Stanislav Polčák.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Laima Liucija Andrikienė (raportööri asendaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2018 protokollipunkt 8.7.


18. Küberkaitse (arutelu)

Raport küberkaitse kohta [2018/2004(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet tutvustas raportit.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Antonio López-Istúriz White fraktsiooni PPE nimel, Clare Moody fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Julian King ja Urmas Paet.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2018 protokollipunkt 8.10.


19. Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus (arutelu)

Raport ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajanduse kohta [2017/2211(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec tutvustas raportit.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Stanislav Polčák (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Franc Bogovič fraktsiooni PPE nimel, Monika Smolková fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel ja Sirpa Pietikäinen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Sõna võtsid Julian King ja Davor Škrlec.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2018 protokollipunkt 8.6.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 623.587/OJME).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.22.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusalane teave