Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 юни 2018 г. - Страсбург

8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Състав на Европейския парламент *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Danuta Maria Hübner и Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ

Приема се с единно гласуване (P8_TA-PROV(2018)0249)

Изказвания

След гласуването, Danuta Maria Hübner и Pedro Silva Pereira (докладчици).


8.2. Производство по несъстоятелност: актуализирани приложения към Регламента ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. Споразумение между ЕС и Исландия относно допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014—2020 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA-PROV(2018)0251)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.4. Споразумение между ЕС и Швейцария за допълнителни правила за външните граници и визите за периода 2014 – 2020 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA-PROV(2018)0252)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.5. Привеждане в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в България и в Румъния * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Политиката на сближаване и кръговата икономика (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно политиката на сближаване и кръговата икономика [2017/2211(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA-PROV(2018)0255)

Изказвания

William (The Earl of) Dartmouth представи устно изменение с оглед добавяне на ново събражение след съображение 18. Повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха и следователно изменението не беше взето предвид и поставено на гласуване.


8.8. Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (гласуване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно преговорите във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили [2018/2018(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. Отношенията между ЕС и НАТО (гласуване)

Доклад относно отношенията между ЕС и НАТО [2017/2276(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Киберотбрана (гласуване)

Доклад относно киберотбраната [2018/2004(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2018)0258)

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация