Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. juni 2018 - Strasbourg

8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Europa-Parlamentets sammensætning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Danuta Maria Hübner og Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2018)0249)

Indlæg

Efter afstemningen, Danuta Maria Hübner og Pedro Silva Pereira (ordførere).


8.2. Insolvensbehandling: opdatering af bilagene til forordningen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. Aftale mellem EU og Island om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.4. Aftale mellem EU og Schweiz om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.5. Anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi [2017/2211(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA-PROV(2018)0255)

Indlæg

William (The Earl of) Dartmouth havde stillet et mundtligt ændringsforslag med henblik på at tilføje et nyt punkt efter punkt 18. Eftersom flere end 40 medlemmer gjorde indsigelse imod at tage det mundtlige ændringsforslag i betragtning, blev det ikke godtaget til behandling.


8.8. Forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile [2018/2018(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

UDKAST TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. Forbindelserne mellem EU og NATO (afstemning)

Betænkning om forbindelserne mellem EU og NATO [2017/2276(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Cyberforsvar (afstemning)

Betænkning om cyberforsvar [2018/2004(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2018)0258)

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse