Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs - StrasbūraGalīgā redakcija

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Eiropas Parlamenta sastāvs *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Danuta Maria Hübner un Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

EIROPADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0249).

Uzstāšanās

Pēc balsošanas uzstājās Danuta Maria Hübner un Pedro Silva Pereira (referenti).


8.2. Maksātnespējas procedūras: regulas pielikumu atjaunināšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A pielikumu [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0250).


8.3. ES un Islandes nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0251).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.4. ES un Šveices nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0195/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0252).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.5. Atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošana saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0192/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0253).


8.6. Kohēzijas politika un aprites ekonomika (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politiku un aprites ekonomiku [2017/2211(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Davor Škrlec (A8-0184/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2018)0254).


8.7. Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Ukrainai [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2018)0255).

Uzstāšanās

William (The Earl of) Dartmouth ierosināja mutisku grozījumu nolūkā aiz 18. apsvēruma pievienot jaunu apsvērumu. Šis mutiskais grozījums netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


8.8. Sarunas par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju [2018/2018(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0158/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0256).


8.9. ES un NATO attiecības (balsošana)

Ziņojums par ES un NATO attiecībām [2017/2276(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0257).


8.10. Kiberaizsardzība (balsošana)

Ziņojums par kiberaizsardzību [2018/2004(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Urmas Paet (A8-0189/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2018)0258).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. septembrisJuridisks paziņojums