Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. júna 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Zloženie Európskeho parlamentu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa stanovuje zloženie Európskeho parlamentu [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEJ RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0249)

Vystúpenia:

Po hlasovaní, Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (spravodajcovia).


8.2. Insolvenčné konanie: aktualizované prílohy k nariadeniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádza príloha A k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. Dohoda medzi EÚ a Islandom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.4. Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020, v mene Únie [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.5. Nadobudnutie účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharsku a Rumunsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o politike súdržnosti a obehovom hospodárstve [2017/2211(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA-PROV(2018)0255)

Vystúpenia:

William (The Earl of) Dartmouth predložil ústny pozmeňujúci návrh s cieľom pridať nové odôvodnenie po odôvodnení 18. Keďže proti zaradeniu tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu sa vyslovilo viac ako 40 poslancov, tento ústny pozmeňujúci návrh nebol akceptovaný.


8.8. Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s rokovaniami o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile [2018/2018(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. Vzťahy medzi EÚ a NATO (hlasovanie)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a NATO [2017/2276(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Kybernetická obrana (hlasovanie)

Správa o kybernetickej obrane [2018/2004(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2018)0258)

Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne oznámenie