Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - Страсбург

2. Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP))

Разискването се състоя на 12 юни 2018 г. (точка 15 от протокола от 12.6.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová и Željana Zovko, от името на групата PPE, относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska и Jan Zahradil, от името на групата ECR, относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake и Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно отцепническите региони на Грузия 10 години след войната с Русия (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru и Clare Moody, от името на групата S&D, относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 14.6.2018 г.

Последно осъвременяване: 14 май 2019 г.Правна информация