Indekss 
Protokols
PDF 307kWORD 86k
Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Korupcijas apkarošana (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  4.1.Krievija, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lieta
  4.2.Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta
  4.3.Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis
 5.Sēdes atsākšana
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Krievija, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lieta (balsošana)
  7.2.Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta (balsošana)
  7.3.Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis (balsošana)
  7.4.Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.5.Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas ***I (balsošana)
  7.6.Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I (balsošana)
  7.7.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I (balsošana)
  7.8.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību ***I (balsošana)
  7.9.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē ***I (balsošana)
  7.10.Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (balsošana)
  7.11.Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (balsošana)
  7.12.Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu (balsošana)
  7.13.ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2016. gadā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Parlamenta sastāvs
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Plašas interpelācijas (debates)
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Lūgumraksti
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Sēdes slēgšana
 20.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP)).

Debates notika 2018. gada 12. jūnijā (12.6.2018. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová un Željana Zovko PPE grupas vārdā – par okupētajām Gruzijas teritorijām desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska un Jan Zahradil ECR grupas vārdā – par okupētajām Gruzijas teritorijām desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake un Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā – par okupētajām Gruzijas teritorijām desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par separātiskajiem Gruzijas reģioniem desmit gadus pēc kara ar Krieviju (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé un Igor Šoltes, Verts/ALE grupas vārdā – par okupētajām Gruzijas teritorijām desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru un Clare Moody S&D grupas vārdā – par okupētajām Gruzijas teritorijām desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.11. punkts.


3. Korupcijas apkarošana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000021/2018) un kuru uzdeva Ingeborg Gräßle CONT komitejas vārdā Komisijai: Korupcijas apkarošana (B8-0024/2018).

Benedek Jávor (aizstājot autori) izvērsa jautājumu.

Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Julia Pitera PPE grupas vārdā, Caterina Chinnici S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Benedek Jávor, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi un Carlos Iturgaiz.

Uzstājās Tibor Navracsics.

Debates tika slēgtas.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 13.6.2018. protokola 2. punkts.)


4.1. Krievija, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 un B8-0296/2018 (2018/2754(RSP)).

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā, Tibor Szanyi S&D grupas vārdā un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, uzdodot zilās kartītes jautājumu Anna Elżbieta Fotyga kas uz to atbildēja, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker un Jasenko Selimovic.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Julie Ward un José Inácio Faria.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.1. punkts.


4.2. Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 un B8-0287/2018 (2018/2755(RSP)).

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao un Tomáš Zdechovský iesniedza rezolūciju priekšlikumus B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 un B8-0284/2018.

Uzstājās Cristian Dan Preda par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Marie-Christine Vergiat un Marietje Schaake Iesniedza rezolūciju priekšlikumus B8-0286/2018 un B8-0287/2018.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā (sēdes vadītājs atsaucās uz Cristian Dan Preda pirmo uzstāšanos), Julie Ward S&D grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz un Seán Kelly.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.2. punkts.


4.3. Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 un B8-0298/2018 (2018/2756(RSP)).

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo un Urmas Paet iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā, Wajid Khan S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer un Frédérique Ries.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao un Csaba Sógor.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2018. protokola 7.3. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.04.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

DEVE komiteja: Mirja Vehkaperä;

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Mirja Vehkaperä.

°
° ° °

Uzstājās Udo Bullmann saistībā ar Jo Cox slepkavības gadadienu (sēdes vadītāja pievienojās cieņas apliecinājumiem), Janice Atkinson – par Tommy Robinson ieslodzījuma apstākļiem un Barbara Spinelli, lai atgādinātu Reglamentā noteikto kārtību (sēdes vadītāja pārtrauca runātāju, jo viņas teiktais nebija saistīts ar Reglamentā noteiktās kārtības atgādināšanu).


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Krievija, jo īpaši politieslodzītā ukraiņa Oļega Sencova lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 un B8-0296/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0288/2018

(aizstāj B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 un B8-0296/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Dubravka Šuica PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Tibor Szanyi S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0259).


7.2. Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinā, jo īpaši Nabeel Rajab lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 un B8-0287/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0280/2018

(aizstāj B8-0280/2018 un B8-0284/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā;

—   Charles Tannock un Karol Karski ECR grupas vārdā.

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0281/2018

(aizstāj B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 un B8-0287/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0260).


7.3. Rohindžu bēgļu stāvoklis, jo īpaši bērnu smagais liktenis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 un B8-0298/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0292/2018

(aizstāj B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 un B8-0298/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman un Tokia Saïfi PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Wajid Khan S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei un Sajjad Karim ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao.

Pieņemts (P8_TA(2018)0261).


7.4. Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par strukturāliem un finansiāliem šķēršļiem kultūras pieejamībai [2017/2255(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0262).


7.5. Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Andreas Schwab (A8-0395/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0263).


7.6. Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0264).

Pēc balsošanas uzstājās Wim van de Camp, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


7.7. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Merja Kyllönen (A8-0206/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu uzstājās Merja Kyllönen (referente), kas atbalstīja TRAN komitejas lēmumu, un Dieter-Lebrecht Koch, kas iebilda pret šo lēmumu. Marian-Jean Marinescu – par Dieter-Lebrecht Koch uzstāšanos.


7.8. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0205/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu uzstājās Wim van de Camp (referents), kas atbalstīja TRAN komitejas lēmumu, un Kathleen Van Brempt, kas iebilda pret šo lēmumu.


7.9. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0204/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu uzstājās Karima Delli, kas iebilda pret TRAN komitejas lēmumu, un Ismail Ertug (referents), kas atbalstīja šo lēmumu.


7.10. Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesniegusi Zivsaimniecības komiteja, par Komisijas 2018. gada 2. marta deleģēto regulu par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (C(2018)01194; 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Atbildīgais deputāts: Alain Cadec, PECH komitejas vārdā.

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0265).


7.11. Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP)).

Debates notika 2018. gada 12. jūnijā (12.6.2018. protokola 15. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 14. jūnijā (14.6.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 un B8-0285/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0275/2018

(aizstāj B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 un B8-0285/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová un Željana Zovko PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru un Clare Moody S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Heidi Hautala un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0266).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0278/2018 vairs nav spēkā.)


7.12. Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0274/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0267).


7.13. ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2016. gadā (balsošana)

Ziņojums par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2016. gadā [2017/2273(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0268).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Bogdan Andrzej Zdrojewski ziņojums - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins un Dobromir Sośnierz

Andreas Schwab ziņojums - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková un Seán Kelly

Okupētās Gruzijas teritorijas desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová un Andrejs Mamikins

Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.00.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.09.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Parlamenta sastāvs

Vācijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Romeo Franz ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Jan Philipp Albrecht vietā, sākot ar 2018. gada 3. jūliju.

Parlaments pieņēma zināšanai viņa iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Romeo Franz pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības” (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums” (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES Krāpšanas apkarošanas programmu (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)).
Saskaņā ar Līguma 322. panta 1. punkta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Reformu atbalsta programmas izveidi (COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem (COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” (COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu un atceļ Regulu(ES) Nr. 99/2013, Regulu(ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) Nr. 254/2014, Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu(ES) Nr. 652/2014 un Regulu (ES) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu (COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES (COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Nolīguma par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienoto Valstu valdību pagarināšanu (08166/2018 – C8-0259/2018 – 2018/0067(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā izveido programmu “Fiscalis” (COM(2018)0443 – C8-0260/2018 – 2018/0233(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita” (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanas periodu noteiktām preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, kam ir paaugstināts krāpšanas risks, un attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānisma cīņai pret krāpšanu PVN jomā piemērošanas periodu (COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Bernard Monot. Rezolūcijas priekšlikums par tādu sistēmisku risku paredzēšanu un mazināšanu, kuriem ir pakļauta ES un pasaules ekonomika politiski motivētu sankciju dēļ, kuras ASV ir noteikušas pret Eiropas un Krievijas uzņēmumiem (B8-0234/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas parlamenta rezolūcijai par to nozaru aizsardzību, kurām rada zaudējumus Krievijai noteiktās sankcijas (B8-0235/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aizliegumu studentiem no paaugstināta riska valstīm pieteikties studēt Eiropas universitāšu sensitīvajās programmās (CBRN) (B8-0236/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

LIBE


14. Plašas interpelācijas (debates)

Izraēlas dalība no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” finansētajos projektos

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000014/2018) – iesnieguši Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez un Sabine Lösing Komisijai: Plaša interpelācija - Izraēlas dalība no pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" finansētajos projektos (B8-0028/2018).

Patrick Le Hyaric izvērsa jautājumu.

Uzstājās Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Ivan Jakovčić, kurš pauda neapmierinātību ar to, ka klāt nav Komisijas pārstāvju, un Andrejs Mamikins, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Jean-Luc Schaffhauser, kurš uz to atbildēja (sēdes vadītājs apņēmās nodot Parlamenta priekšsēdētājam attiecīgo jautājumu par debašu norisi saistībā ar plašām interpelācijām).

Debates tika slēgtas.


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums atsaukt patstāvīgo ziņojumu (Reglamenta 52. pants)

INTA komiteja ir nolēmusi atsaukt šādu patstāvīgo ziņojumu:

- Virzība uz jaunu ES un Turcijas tirdzniecības satvaru un muitas savienības modernizēšanu (2016/2031(INI))
(atzinuma sniegšanai: EMPL (Reglamenta 53. pants))

Lēmums mainīt kategoriju attiecībā uz nenormatīvu patstāvīgo ziņojumu (Reglamenta 52. pants)

JURI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības (2017/2023(INI))
(atzinuma sniegšanai: CULT (Reglamenta 54. pants))

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

AFET komiteja

- Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (2018/2097(INI))

CULT komiteja

- Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (2018/2090(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE)

TAX3

- Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu (2018/2121(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 46. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

AFCO komiteja

- Priekšlikums grozīt Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (2018/2080(INL))
(atzinums: PETI)

JURI komiteja

- Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana (2018/2079(INL))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

FEMM komiteja

- Aprūpes pakalpojumi Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai (2018/2077(INI))
(atzinums: EMPL)

AFCO komiteja

- Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana (2018/2114(INI))
(atzinums: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana (2018/2113(INI))
(atzinums: CONT, JURI)

- Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana (2018/2112(INI))
(atzinums: JURI, LIBE)

- Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana (2018/2111(INI))
(atzinums: LIBE, PETI)

- Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (2018/2094(INI))
(atzinums: CONT, ECON (Reglamenta 54. pants))

- Diferencēta integrācija (2018/2093(INI))
(atzinums: BUDG, ECON (Reglamenta 54. pants))

- Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (2018/2096(INI))
(atzinums: JURI)

AFET komiteja

- Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2018/2099(INI))
(atzinums: AFCO)

- Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2018/2098(INI))

AGRI komiteja

- Īstenošanas ziņojums attiecībā uz Regulu Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (2018/2110(INI))
(atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), PETI)

CONT komiteja

- Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (2018/2086(INI))
(atzinums: REGI)

CULT komiteja

- Jauna Eiropas darba kārtība kultūrai (2018/2091(INI))

DEVE komiteja

- Digitalizācija attīstībai: nabadzības samazināšana, izmantojot tehnoloģiju (2018/2083(INI))
(atzinums: INTA)

- ES attīstības palīdzība izglītības jomā (2018/2081(INI))

ECON komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums (2018/2119(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants), REGI, FEMM)

- Gada ziņojums par konkurences politiku (2018/2102(INI))
(atzinums: INTA, AGRI)

- ECB 2017. gada ziņojums (2018/2101(INI))

- Banku savienības 2017. gada ziņojums (2018/2100(INI))

- Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (2018/2095(INI))

EMPL komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (2018/2120(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants), FEMM)

ENVI komiteja

- Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (2018/2108(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants))

IMCO komiteja

- Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, veidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību (2018/2109(INI))
(atzinums: INTA)

INTA komiteja

- VPS regulas (ES) Nr. 978/2012 īstenošana (2018/2107(INI))
(atzinums: AFET, DEVE)

- Īstenošanas ziņojums par tirdzniecības pīlāru asociācijas nolīgumā ar Centrālameriku (2018/2106(INI))
(atzinums: EMPL)

- Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika (2018/2085(INI))
(atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

- Turpmāka PTO darbība (2018/2084(INI))
(atzinums: DEVE)

ITRE komiteja

- Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (2018/2088(INI))
(atzinums: EMPL, ENVI, IMCO (Reglamenta 54. pants), REGI, JURI (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

- ES enerģētikas politikas nākotne, tostarp Euratom līguma nākotne (2018/2087(INI))
(atzinums: INTA, ENVI)

LIBE komiteja

- Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā (2018/2103(INI))

- Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa robežām (2018/2092(INI))

PETI komiteja

- Ziņojums par Eiropas Ombuda 2017. gada ziņojumu (Reglamenta 220. panta 1. punkts) (2018/2105(INI))

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2017. gadā (Reglamenta 216. panta 7. punkts) (2018/2104(INI))

TRAN komiteja

- Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (2018/2089(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants))

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (Reglamenta 39. pants)

- Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
(atzinums: BUDG, JURI (Reglamenta 39. pants))

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

AFCO komiteja

- Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (2018/2094(INI))
(atzinums: CONT, ECON (Reglamenta 54. pants))

- Diferencēta integrācija (2018/2093(INI))
(atzinums: BUDG, ECON (Reglamenta 54. pants))

AGRI komiteja

- Īstenošanas ziņojums attiecībā uz Regulu Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās (2018/2110(INI))
(atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants), TRAN (Reglamenta 54. pants), PETI)

CULT komiteja

- Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (2018/2090(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants), ITRE)

ECON komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums (2018/2119(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants), REGI, FEMM)

EMPL komiteja

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā (2018/2120(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants), FEMM)

ENVI komiteja

- Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (2018/2108(INI))
(atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants))

INTA komiteja

- Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika (2018/2085(INI))
(atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

ITRE komiteja

- Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (2018/2088(INI))
(atzinums: EMPL, ENVI, IMCO (Reglamenta 54. pants), REGI, JURI (Reglamenta 54. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants))

TRAN komiteja

- Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (2018/2089(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, IMCO (Reglamenta 54. pants), JURI (Reglamenta 54. pants))

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

- Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību (2018/2096(INI))
komitejas: AFCO, PETI
(atzinums: JURI)

- Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (2018/2095(INI))
komitejas: ECON, FEMM

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

LIBE komiteja

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Alžīrijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ēģiptes Arābu Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Ēģiptes kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Libānas Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Libānas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Marokas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tunisiju par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Tunisijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Izraēlas Valsti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Izraēlas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Turcijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Priekšlikums sākt sarunas par Komisijas ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par personas datu apmaiņu starp Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un Jordānijas kompetentajām iestādēm cīņā pret smagiem noziegumiem un terorismu (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(atzinums: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 31. maija lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par ES un Kirgizstānas Republikas visaptverošo nolīgumu (2018/2118(INI))

- Ieteikums Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par akadēmiskās brīvības aizsardzību ES ārējā darbībā (2018/2117(INI))

- Ieteikums Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES īpašo pārstāvju darbības jomu un pilnvarām (2018/2116(INI))

- Ieteikums Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Padomei izvērtēt turpmākos pasākumus, ko pieņēmusi EĀDD divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (2018/2115(INI))


16. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2018. gada 12. jūnijs

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 0422/2018); Axel Weber (Nr. 0423/2018); (*) (Nr. 0424/2018); (*) (Nr. 0425/2018); Stanislav Bergant (Nr. 0426/2018); (*) (Nr. 0427/2018); (*) (Nr. 0428/2018); (*) (Nr. 0429/2018); Marios Achelleos (Nr. 0430/2018); Demitrios Paicopolos (Nr. 0431/2018); (*) (Nr. 0432/2018); (*) (Nr. 0433/2018); (*) (Nr. 0434/2018); (*) (Nr. 0435/2018); Louis Ripault (Nr. 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (Nr. 0437/2018); (*) (Nr. 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (Nr. 0439/2018); Manolo Montalti (Nr. 0440/2018); (*) (Nr. 0441/2018); Stefano Badiali (Nr. 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (Nr. 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 paraksti) (Nr. 0444/2018); Sebastian Günther (Nr. 0445/2018); (*) (Nr. 0446/2018); (*) (Nr. 0447/2018); Thomas Engelbrecht (Nr. 0448/2018); (*) (Nr. 0449/2018); (*) (Nr. 0450/2018); (*) (Nr. 0451/2018); (*) (Nr. 0452/2018); (*) (Nr. 0453/2018); (*) (Nr. 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (Nr. 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (Nr. 0456/2018); (*) (Nr. 0457/2018); (*) (Nr. 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (Nr. 0459/2018); Dimitrios Trakas (Nr. 0460/2018); Marco Ricci (Nr. 0461/2018); Marco Bava (Nr. 0462/2018); Maria Anna Avouri (Nr. 0463/2018); Radosveta Vassileva (Nr. 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (Nr. 0465/2018); (*) (Nr. 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (Nr. 0467/2018); Colin Evers (Nr. 0468/2018); (*) (Nr. 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (Nr. 0470/2018); (*) (Nr. 0471/2018); (*) (Nr. 0472/2018); Fernando García González (Nr. 0473/2018); (*) (Nr. 0474/2018); Georgi Avramov (Nr. 0475/2018); (*) (Nr. 0476/2018); (*) (Nr. 0477/2018); (*) (Nr. 0478/2018); Efstathios Kouteris (Nr. 0479/2018); Diego Profili (Nr. 0480/2018); (*) (Nr. 0481/2018).


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2018. gada 2. jūlija līdz 2018. gada 5. jūlijam.


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.32.


20. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika