Kazalo 
Zapisnik
PDF 296kWORD 85k
Četrtek, 14. junij 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (vloženi predlogi resolucij)
 3.Boj proti korupciji (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  4.1.Rusija, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova
  4.2.Razmere na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba
  4.3.Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok
 5.Nadaljevanje seje
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Čas glasovanja
  7.1.Rusija, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova (glasovanje)
  7.2.Razmere na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (glasovanje)
  7.3.Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (glasovanje)
  7.4.Strukturne in finančne ovire za dostop do kulture (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Preskus sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev ***I (glasovanje)
  7.6.Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga ***I (glasovanje)
  7.7.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)
  7.8.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi ***I (glasovanje)
  7.9.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Sprememba Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju ***I (glasovanje)
  7.10.Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (glasovanje)
  7.11.Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (glasovanje)
  7.12.Pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU in AKP (glasovanje)
  7.13.Spremljanje uporabe prava EU v letu 2016 (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Sestava Parlamenta
 13.Predložitev dokumentov
 14.Večje interpelacije (razprava)
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Peticije
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Zaključek seje
 20.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.01.


2. Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP))

Razprava je potekala dne 12. junija 2018 (točka 15 zapisnika z dne 12.6.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová in Željana Zovko v imenu skupine PPE o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska in Jan Zahradil v imenu skupine ECR o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake in Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po vojni z Rusijo (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru in Clare Moody v imenu skupine S&D o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 14.6.2018.


3. Boj proti korupciji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000021/2018), ki ga je postavila Ingeborg Gräßle v imenu odbora CONT Komisiji: Boj proti korupciji (B8-0024/2018)

Benedek Jávor (namesto spraševalke) je predstavil vprašanje.

Tibor Navracsics (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Julia Pitera v imenu skupine PPE, Caterina Chinnici v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Benedek Jávor, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Claudia Schmidt, Inés Ayala Sender, Zbigniew Kuźmiuk, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Vladimír Maňka, Benedek Jávor, Georgi Pirinski, Maria Grapini, Ignazio Corrao in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Po postopku "catch the eye" so govorili Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, António Marinho e Pinto, Ana Miranda, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nicola Caputo, Tibor Szanyi in Carlos Iturgaiz.

Govoril je Tibor Navracsics.

Razprava se je zaključila.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 13.6.2018)


4.1. Rusija, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova

predlogi resolucij B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 in B8-0296/2018 (2018/2754(RSP))

Charles Tannock, Rebecca Harms, Soraya Post, Jaromír Štětina in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE, Tibor Szanyi v imenu skupine S&D, in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Doru-Claudian Frunzulică, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovorila Anna Elżbieta Fotyga, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski samostojni poslanec, Pavel Svoboda, Mark Demesmaeker in Jasenko Selimovic.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Julie Ward in José Inácio Faria.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 14.6.2018.


4.2. Razmere na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba

predlogi resolucij B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 in B8-0287/2018 (2018/2755(RSP))

David Campbell Bannerman, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Ignazio Corrao in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018 in B8-0284/2018.

Govoril je Cristian Dan Preda o poteku razprave (predsednik je dal pojasnila).

Marie-Christine Vergiat in Marietje Schaake sta predstavili predloga resolucij B8-0286/2018 in B8-0287/2018.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE (predsednik je govoril o prvemu govoru Cristiana Dana Prede), Julie Ward v imenu skupine S&D, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Jacques Colombier, Pavel Svoboda in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Notis Marias, Dobromir Sośnierz in Seán Kelly.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 14.6.2018.


4.3. Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok

predlogi resolucij B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 in B8-0298/2018 (2018/2756(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo in Urmas Paet so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE, Wajid Khan v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Seán Kelly, Caterina Chinnici, Sajjad Karim, Dita Charanzová, Josef Weidenholzer in Frédérique Ries.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Ignazio Corrao in Csaba Sógor.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 14.6.2018.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.04.


6. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine ALDE je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

odbor DEVE: Mirja Vehkaperä

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija: Mirja Vehkaperä

°
° ° °

Govorili so Udo Bullmann, ki je spomnil na obletnico uboja Jo Cox (predsedujoča se je pridružila počastitvi spomina nanjo), Janice Atkinson o pogojih pridržanja Tommyja Robinsona in Barbara Spinelli o pravilnosti postopka (predsedujoča je govornico prekinila, ker ni šlo za vprašanje o pravilnosti postopka).


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Rusija, zlasti primer ukrajinskega političnega zapornika Olega Sencova (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 in B8-0296/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0288/2018

(ki nadomešča B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018 in B8-0296/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Elmar Brok, Dariusz Rosati, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, József Nagy, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Anna Záborská, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Tibor Szanyi v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jan Zahradil, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Monica Macovei in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0259)


7.2. Razmere na področju človekovih pravic v Bahrajnu, zlasti primer Nabila Radžaba (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 in B8-0287/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0280/2018

(ki nadomešča B8-0280/2018 in B8-0284/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE;

—   Charles Tannock in Karol Karski v imenu skupine ECR.

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0281/2018

(ki nadomešča B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 in B8-0287/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0260)


7.3. Položaj rohinških beguncev, zlasti trpljenje otrok (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 in B8-0298/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0292/2018

(ki nadomešča B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018 in B8-0298/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci::

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Ramona Nicole Mănescu, Romana Tomc, David McAllister, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, József Nagy, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Brian Hayes, Giovanni La Via, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Ivo Belet, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Lars Adaktusson, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman in Tokia Saïfi v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Wajid Khan v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Amjad Bashir, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Nosheena Mobarik, Monica Macovei in Sajjad Karim v imenu skupine ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bodil Valero, Jordi Solé, Ana Miranda in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao.

Sprejeto (P8_TA(2018)0261)


7.4. Strukturne in finančne ovire za dostop do kulture (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o strukturnih in finančnih ovirah za dostop do kulture [2017/2255(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0262)


7.5. Preskus sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev [COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0263)


7.6. Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga [COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0264)

Govoril je Wim van de Camp, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


7.7. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje ter določitve posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Zavrnjeno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu z drugim pododstavkom člena 69c(2) Poslovnika, Merja Kyllönen (poročevalka), ki je podprla odločitev odbora TRAN, in Dieter-Lebrecht Koch, ki je to odločitev zavrnil. Marian-Jean Marinescu o govoru, ki ga je imel Dieter-Lebrecht Koch.


7.8. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD)) – Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Zavrnjeno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu z drugim pododstavkom člena 69c(2) Poslovnika, Wim van de Camp (poročevalec), ki je podprl odločitev odbora TRAN, in Kathleen Van Brempt, ki je to odločitev zavrnila.


7.9. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj Sprememba Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamneta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Zavrnjeno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu z drugim pododstavkom člena 69c(2) Poslovnika, Karima Delli, ki je nasprotovala odločitvi odbora TRAN, in Ismail Ertug (poročevalec), ki je to odločitev podprl.


7.10. Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložil Odbor za ribištvo v skladu s členom 105(3) Poslovnika, o delegirani uredbi Komisije z dne 2. marca 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) - Odgovorni poslanec: Alain Cadec v imenu odbora PECH

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0265)


7.11. Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP))

Razprava je potekala dne12. junija 2018 (točka 15 zapisnika z dne 12.6.2018).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 14. junija 2018 (točka 2 zapisnika z dne 14.6.2018).

predlogi resolucij B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 in B8-0285/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0275/2018

(ki nadomešča B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 in B8-0285/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová in Željana Zovko v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru in Clare Moody v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Heidi Hautala in Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0266)

(Predlog resolucije B8-0278/2018 je brezpredmeten.)


7.12. Pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU in AKP (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0274/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0267)


7.13. Spremljanje uporabe prava EU v letu 2016 (glasovanje)

Poročilo o spremljanju uporabe prava EU v letu 2016 [2017/2273(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0268)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0169/2018
Rory Palmer, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Monika Smolková, Daniel Hannan, Seán Kelly, Andrejs Mamikins in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Andreas Schwab - A8-0395/2017
Michaela Šojdrová, Monika Smolková in Seán Kelly

Zasedena gruzijska ozemlja deset let po ruski invaziji - RC-B8-0275/2018
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová in Andrejs Mamikins

Pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU in AKP - B8-0274/2018
Andrejs Mamikins.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.00.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.09.


11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Sestava Parlamenta

Pristojni nemški organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Jana Philippa Albrechta za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Romeo Franz z začetkom veljavnosti dne 3. julija 2018.

Parlament se je seznanil z njegovo izvolitvijo.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Romeo Franz polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus“, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

DEVE, BUDG, EMPL, ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote (COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, CULT, JURI, AFCO, FEMM, PETI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

BUDG, CONT, LIBE, FEMM

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 322(1) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

CONT

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

BUDG, EMPL, ITRE, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo reformam (COM(2018)0391 - C8-0239/2018 - 2018/0213(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, LIBE

- Predlog uredbe o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

BUDG, ITRE, REGI, AGRI, PECH

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET, DEVE, BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, PECH

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, AGRI, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

AFET, BUDG, ENVI, ITRE, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, ENVI, IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU (COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, PECH, CULT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

AFET, BUDG, ENVI, AGRI

- Predlog sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike (08166/2018 - C8-0259/2018 - 2018/0067(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve (COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine (COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

BUDG

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV (COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

2) od poslancev Parlamenta: predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Bernard Monot. Predlog resolucije o predvidevanju in zmanjšanju sistemskih tveganj, ki jih Evropski uniji in svetovnemu gospodarstvu predstavlja proces političnih sankcij ZDA proti evropskim in ruskim podjetjem (B8-0234/2018)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o varstvu panog, ki so jih prizadele sankcije proti Rusiji (B8-0235/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

mnenje :

INTA

- Dominique Martin. Predlog resolucije o prepovedi prijave študentov iz rizičnih držav na občutljive evropske visokošolske programe (kemija, biologija, radiologija, jedrska tehnologija) (B8-0236/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

LIBE


14. Večje interpelacije (razprava)

Sodelovanje Izraela v projektih, ki se financirajo iz programa Obzorje 2020

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (O-000014/2018), ki so jo vložili Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez in Sabine Lösing Komisiji: Večja interpelacija - Sodelovanje Izraela v projektih, ki se financirajo iz programa Obzorje 2020 (B8-0028/2018)

Patrick Le Hyaric je predstavil vprašanje.

Govorili so Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Ivan Jakovčić, ki je nasprotoval odsotnosti Komisije, in Andrejs Mamikins, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Jean-Lucu Schaffhauserju, ki je nanj odgovoril (predsedujoči se je zavezal, da bo vprašanje glede poteka razprav v primeru večjih interpelacij posredoval predsedniku Parlamenta).

Razprava se je zaključila.


15. Sklepi o določenih dokumentih

Odločitev o umiku samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

Odbor INTA je odločil, da umakne naslednje samoiniciativno poročilo:

- Na poti k novemu trgovinskemu okviru med EU in Turčijo ter k posodobitvi carinske unije (2016/2031(INI))
(mnenje: EMPL (člen 53 Poslovnika))

Odločitev, da se samoiniciativno poročilo spremeni v nezakonodajno poročilo (člen 52 Poslovnika)

odbor JURI (člen 54 Poslovnika)

- Čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah (2017/2023(INI))
(mnenje: CULT (člen 54 Poslovnika))

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 31. maja 2018)

odbor AFET

- Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (2018/2097(INI))

odbor CULT

- Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (2018/2090(INI))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika), ITRE)

TAX3

- Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (2018/2121(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 46 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 31. maja 2018)

odbor AFCO

- Predlog spremembe sklepa Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (2018/2080(INL))
(mnenje: PETI)

odbor JURI

- Hitrejša poravnava trgovinskih sporov (2018/2079(INL))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 31. maja 2018)

odbor FEMM

- Storitve oskrbe v EU za večjo enakost spolov (2018/2077(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor AFCO

- Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami (2018/2114(INI))
(mnenje: CONT, ECON, ENVI, JURI)

- Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo (2018/2113(INI))
(mnenje: CONT, JURI)

- Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja (2018/2112(INI))
(mnenje: JURI, LIBE)

- Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU (2018/2111(INI))
(mnenje: LIBE, PETI)

- Stanje razprav o prihodnosti Evrope (2018/2094(INI))
(mnenje: CONT, ECON (člen 54 Poslovnika))

- Diferencirana integracija (2018/2093(INI))
(mnenje: BUDG, ECON (člen 54 Poslovnika))

- Strateška preiskava varuhinje človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (2018/2096(INI))
(mnenje: JURI)

odbor AFET

- Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (2018/2099(INI))
(mnenje: AFCO)

- Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju (2018/2098(INI))

odbor AGRI

- Poročilo o izvajanju Uredbe 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU (2018/2110(INI))
(mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika), PETI)

odbor CONT

- Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja (2018/2086(INI))
(mnenje: REGI)

odbor CULT

- Nova evropska agenda za kulturo (2018/2091(INI))

odbor DEVE

- Digitalizacija za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo (2018/2083(INI))
(mnenje: INTA)

- Razvojna pomoč EU za izobraževanje (2018/2081(INI))

odbor ECON

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2019 (2018/2119(INI))
(mnenje: BUDG (člen 54 Poslovnika), REGI, FEMM)

- Letno poročilo o politiki konkurence (2018/2102(INI))
(mnenje: INTA, AGRI)

- Letno poročilo ECB 2017 (2018/2101(INI))

- Bančna unija - letno poročilo za 2017 (2018/2100(INI))

- Enakost spolov in davčne politike v EU (2018/2095(INI))

odbor EMPL

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (2018/2120(INI))
(mnenje: BUDG (člen 54 Poslovnika), FEMM)

odbor ENVI

- Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu (2018/2108(INI))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika))

odbor IMCO

- Krepitev konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja (2018/2109(INI))
(mnenje: INTA)

odbor INTA

- Izvajanje uredbe (EU) št. 978/2012 o splošnih tarifnih preferencialih (GSP) (2018/2107(INI))
(mnenje: AFET, DEVE)

- Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko (2018/2106(INI))
(mnenje: EMPL)

- Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika (2018/2085(INI))
(mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))

- STO: pot naprej (2018/2084(INI))
(mnenje: DEVE)

odbor ITRE

- Celovita evropska industrijska politika o umetni inteligenci in robotiki (2018/2088(INI))
(mnenje: EMPL, ENVI, IMCO (člen 54 Poslovnika), REGI, JURI (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))

- Prihodnost energetske politike EU, vključno s prihodnostjo Pogodbe Euratom (2018/2087(INI))
(mnenje: INTA, ENVI)

odbor LIBE

- Stanje temeljnjih pravic v Evropski uniji v letu 2017 (2018/2103(INI))

- Popolna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji: odprava kontrol na kopenskih, morskih ali zračnih mejah (2018/2092(INI))

odbor PETI

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropske varuhinje človekovih pravic za leto 2017, člen 220(1) (2018/2105(INI))

- Poročilo o razpravah v Odboru za peticije v letu 2017, člen 216(7) (2018/2104(INI))

odbor TRAN

- Avtonomna vožnja v evropskem prometu (2018/2089(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, IMCO (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 54 Poslovnika))

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO (člen 39 Poslovnika))

- Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
(mnenje: BUDG, JURI (člen 39 Poslovnika))

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 31. maja 2018)

odbor AFCO

- Stanje razprav o prihodnosti Evrope (2018/2094(INI))
(mnenje: CONT, ECON (člen 54 Poslovnika))

- Diferencirana integracija (2018/2093(INI))
(mnenje: BUDG, ECON (člen 54 Poslovnika))

odbor AGRI

- Poročilo o izvajanju Uredbe 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU (2018/2110(INI))
(mnenje: ENVI (člen 54 Poslovnika), TRAN (člen 54 Poslovnika), PETI)

odbor CULT

- Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (2018/2090(INI))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika), ITRE)

odbor ECON

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2019 (2018/2119(INI))
(mnenje: BUDG (člen 54 Poslovnika), REGI, FEMM)

odbor EMPL

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019 (2018/2120(INI))
(mnenje: BUDG (člen 54 Poslovnika), FEMM)

odbor ENVI

- Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu (2018/2108(INI))
(mnenje: EMPL (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika))

odbor INTA

- Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika (2018/2085(INI))
(mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))

odbor ITRE

- Celovita evropska industrijska politika o umetni inteligenci in robotiki (2018/2088(INI))
(mnenje: EMPL, ENVI, IMCO (člen 54 Poslovnika), REGI, JURI (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))

odbor TRAN

- Avtonomna vožnja v evropskem prometu (2018/2089(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, IMCO (člen 54 Poslovnika), JURI (člen 54 Poslovnika))

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 31. maja 2018)

- Strateška preiskava varuhinje človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (2018/2096(INI))
odbori: AFCO, PETI
(mnenje: JURI)

- Enakost spolov in davčne politike v EU (2018/2095(INI))
odbori: ECON, FEMM

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 108 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 31. maja 2018)

odbor LIBE

- Predlog za začetek pogajanj o priporočilu Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Alžirije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (COM(2017)0811 - 2018/2067(INI))
(mnenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Predlog za začetek pogajanj o priporočilu Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Egipta za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (COM(2017)0809 - 2018/2066(INI))
(mnenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Predlog za začetek pogajanj o priporočilu Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Libanonsko republiko o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Libanona za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (COM(2017)0805 - 2018/2065(INI))
(mnenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Predlog za začetek pogajanj o priporočilu Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Maroka za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (COM(2017)0808 - 2018/2064(INI))
(mnenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Predlog za začetek pogajanj o priporočilu Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Tunizijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Tunizije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (COM(2017)0807 - 2018/2063(INI))
(mnenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Predlog za začetek pogajanj o priporočilu Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Državo Izrael o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Izraela za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (COM(2017)0806 - 2018/2062(INI))
(mnenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Predlog za začetek pogajanj o priporočilu Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Turčije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
(mnenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

- Predlog za začetek pogajanj o priporočilu Komisije za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o izmenjavi osebnih podatkov med Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in pristojnimi organi Jordanije za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (COM(2017)0798 - 2018/2060(INI))
(mnenje: AFET, BUDG, CONT, AFCO)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 113 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 31. maja 2018)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in Evropski službi za za zunanje delovanje o celovitem sporazumu med EU in Kirgiško republiko (2018/2118(INI))

- Priporočilo podpredsednici/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede obrambe akademske svobode v zunanjem delovanju EU (2018/2117(INI))

- Priporočilo podpredsednici/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju dejavnosti in mandatu posebnih predstavnikov EU (2018/2116(INI))

- Priporočilo podpredsednici/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Svetu (ESZD), ki vključuje pregled nadaljnjih ukrepov ESZD dve leti po poročilu Evropskega parlamenta o strateškem komuniciranju EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (2018/2115(INI))


16. Peticije

Naslednje peticije, vpisane v register na navedene datume v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika, so bile posredovane pristojnemu odboru:

12. junija 2018

(*) ime vlagatelja zaupno

(*) (št. 0422/2018); Axel Weber (št. 0423/2018); (*) (št. 0424/2018); (*) (št. 0425/2018); Stanislav Bergant (št. 0426/2018); (*) (št. 0427/2018); (*) (št. 0428/2018); (*) (št. 0429/2018); Marios Achelleos (št. 0430/2018); Demitrios Paicopolos (št. 0431/2018); (*) (št. 0432/2018); (*) (št. 0433/2018); (*) (št. 0434/2018); (*) (št. 0435/2018); Louis Ripault (št. 0436/2018); Tomasa Carpio Comino (št. 0437/2018); (*) (št. 0438/2018); Heinz Wilhelm Blesgen (št. 0439/2018); Manolo Montalti (št. 0440/2018); (*) (št. 0441/2018); Stefano Badiali (št. 0442/2018); Marco Giovannelli (Future 4 Wildlife.org) (št. 0443/2018); Jevgeņija Krjukova (42 signatures) (št. 0444/2018); Sebastian Günther (št. 0445/2018); (*) (št. 0446/2018); (*) (št. 0447/2018); Thomas Engelbrecht (št. 0448/2018); (*) (št. 0449/2018); (*) (št. 0450/2018); (*) (št. 0451/2018); (*) (št. 0452/2018); (*) (št. 0453/2018); (*) (št. 0454/2018); Remedios Vivas Carvajal (št. 0455/2018); Jesús Pizarro Gordillo (št. 0456/2018); (*) (št. 0457/2018); (*) (št. 0458/2018); Enrique J. Hernández Salas (Consejo Social de la ciudad de Granada) (št. 0459/2018); Dimitrios Trakas (št. 0460/2018); Marco Ricci (št. 0461/2018); Marco Bava (št. 0462/2018); Maria Anna Avouri (št. 0463/2018); Radosveta Vassileva (št. 0464/2018); Peter Tot-Đerđ (št. 0465/2018); (*) (št. 0466/2018); Francisco Javier Rosell Felipe (št. 0467/2018); Colin Evers (št. 0468/2018); (*) (št. 0469/2018); Rubén Pérez Sueiras (Asociación Animalista Libera) (št. 0470/2018); (*) (št. 0471/2018); (*) (št. 0472/2018); Fernando García González (št. 0473/2018); (*) (št. 0474/2018); Georgi Avramov (št. 0475/2018); (*) (št. 0476/2018); (*) (št. 0477/2018); (*) (št. 0478/2018); Efstathios Kouteris (št. 0479/2018); Diego Profili (št. 0480/2018); (*) (št. 0481/2018).


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se bo zapisnik te seje predložil v sprejetje Parlamentu na začetku prihodnje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 2. julija 2018 do 5. julija 2018.


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.32.


20. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valli, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Verhofstadt, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Zadnja posodobitev: 14. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov