Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург

19. Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказа се Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Francisco Assis, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от José Inácio Faria, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam и Verónica Lope Fontagné.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Julie Ward и João Pimenta Lopes, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от José Inácio Faria.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 5.7.2018 г.

Последно осъвременяване: 4 юни 2019 г.Правна информация