Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2769(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000065/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Συζήτηση :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

23. Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000065/2018) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (B8-0034/2018)

Η Judith Sargentini (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου