Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2545(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000050/2018 (B8-0031/2018)

Συζήτηση :

PV 03/07/2018 - 24
CRE 03/07/2018 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο

24. Ο ορισμός των ΜΜΕ (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000050/2018) που κατέθεσε ο Markus Pieper, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Ο ορισμός των ΜΜΕ (B8-0031/2018)

Ο Markus Pieper αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López και Μαρία Σπυράκη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil και Danuta Jazłowiecka.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Markus Pieper, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου