Indeks 
Protokol
PDF 269kWORD 77k
Tirsdag den 3. juli 2018 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Status over det bulgarske rådsformandskab (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Status over det bulgarske rådsformandskab (fortsat forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Præsentation af det østrigske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Velkomstord
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Valgs prøvelse
 11.Afstemningstid
  11.1.Samarbejdsaftale mellem EU og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.2.Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og USA *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.3.Europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (forretningsordenens artikel 150) * (afstemning)
  11.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/009 FR/Air France (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.5.Byers rolle i Unionens institutionelle ramme (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.6.3D-printning: immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.7.Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ***I (afstemning)
  11.8.Integrerede landbrugsstatistikker ***I (afstemning)
  11.9.Indberetning om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union ***I (afstemning)
  11.10.Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift * (afstemning)
  11.11.Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden (afstemning)
  11.12.Klimadiplomati (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter
 18.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (forhandling)
 19.Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (forhandling)
 20.Ebola-udbrud i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 22.De politiske gruppers sammensætning
 23.Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres (forhandling)
 24.Definitionen af SMV'er (forhandling)
 25.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien *** - Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning) (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.07.


2. Status over det bulgarske rådsformandskab (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Status over det bulgarske rådsformandskab (2018/2592(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning, hvori han takkede det bulgarske rådsformandskab for dets samarbejde om forskellige sager, særlig om spørgsmålet om reformen af asylsystemet.

(Mødet udsat kl. 9.09 på grund af et teknisk problem med plenarsalens lydsystem)

(Fortsat forhandling: se punkt 4)


3. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 09.40.


4. Status over det bulgarske rådsformandskab (fortsat forhandling)

Status over det bulgarske rådsformandskab (2018/2592(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: se punkt 2)

Formanden meddelte, at reparationen af lydsystemet var blevet forsinket af visse medlemmer som en støtte til tolkenes krav.

Boyko Borissov (formand for Rådet) afgav redegørelsen på vegne af Rådet.

Formanden meddelte, at de fortsatte aktiviteter på mødet på grund af det tekniske problem ville blive forskudt en halv time, og at afstemningstiden ville begynde kl. 12.30.

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen på vegne af Kommissionen.

Taler: Manfred Weber for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, og Zoltán Balczó, løsgænger.

Talere: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen) og Boyko Borissov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 10.24.


6. Præsentation af det østrigske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Præsentation af det østrigske formandskabs aktivitetsprogram (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Ulrike Trebesius for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, og David Borrelli, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund og Monika Beňová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki og Maria Grapini.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere: Jean-Claude Juncker og Sebastian Kurz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand


7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.35.


8. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Australien under ledelse af generalguvernør Peter Cosgrove og minister for regionaludvikling, landområder og offentlig forvaltning John McVeigh, som havde taget plads i den officielle loge.


9. Parlamentets sammensætning

Kaja Kallas havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 5. september 2018.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4 konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato, og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.


10. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at erklære følgende medlemmers mandat for gyldigt: Karine Gloanec Maurin og Mirja Vehkaperä med virkning fra den 11. og 12. juni 2018 henholdsvis.

°
° ° °

Taler: Xabier Benito Ziluaga.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Samarbejdsaftale mellem EU og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0269)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


11.2. Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og USA *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Staters regering [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0270)

Parlamentet godkendte forlængelsen af aftalen.


11.3. Europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (forretningsordenens artikel 150) * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af det europæiske fællesforetagende for højtydende databehandling [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0271)


11.4. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/009 FR/Air France (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig – EGF/2017/009 FR/Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0272)


11.5. Byers rolle i Unionens institutionelle ramme (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om byers rolle i Unionens institutionelle ramme [2017/2037(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0273)


11.6. 3D-printning: immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om 3D-printning, en udfordring på områderne immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar [2017/2007(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0274)


11.7. Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE, FÆLLES ERKLÆRING og KOMMISSIONENS ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2018)0275)

Indlæg

Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, inden afstemningen, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (207 for, 436 imod, 32 hverken/eller).


11.8. Integrerede landbrugsstatistikker ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integrerede landbrugsstatistikker og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0276)


11.9. Indberetning om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 256/2014 om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0277)


11.10. Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0278)


11.11. Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden (afstemning)

Betænkning om krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden, herunder land grabbing [2017/2206(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (AFET)

Vedtaget (P8_TA(2018)0279)


11.12. Klimadiplomati (afstemning)

Betænkning om klimadiplomati [2017/2272(INI)] - Udenrigsudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Arne Lietz og Jo Leinen (A8-0221/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0280)


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák og Daniel Hannan

Betænkning: Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák og Daniel Hannan

Betænkning: Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi og Notis Marias

Betænkning: Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld og Molly Scott Cato

Betænkning: Arne Lietz og Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly og Michaela Šojdrová.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.44.)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


14. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.05.


15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


16. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni (forhandling)

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni (2018/2591(RSP))

Formanden afgav en kort erklæring til indledning af forhandlingen og mindede om, at Parlamentet var fast besluttet på at anmode Rådet om at vedtage reformen af asylsystemet.

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Diane James, løsgænger.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Renaud Muselier, Paulo Rangel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès og Seb Dance.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume og Mirosław Piotrowski.

Talere: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand


17. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til afgørelse om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side (2010/0310M(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - REGI udvalg - Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III – Kommissionen: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - AFCO udvalg - Ordførere: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp og Ismail Ertug forelagde betænkningerne.

Talere: Martina Dlabajová (ordfører for udtalelse fra EMPL) og Georges Bach (ordfører for udtalelse fra EMPL).

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Verónica Lope Fontagné (ordfører for udtalelse fra EMPL), Andor Deli for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Pierre Vieu for GUE/NGL-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová og Richard Sulík.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto og Maria Grapini.

Talere: Violeta Bulc, Merja Kyllönen og Ismail Ertug.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 4.7.2018, punkt 9.2 i protokollen af 4.7.2018 og punkt 9.3 i protokollen af 4.7.2018.


19. Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Taler: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Francisco Assis for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra José Inácio Faria, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam og Verónica Lope Fontagné.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Julie Ward og João Pimenta Lopes, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra José Inácio Faria.

Taler: Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 5.7.2018.


20. Ebola-udbrud i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Ebola-udbrud i Den Demokratiske Republik Congo (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (formand for Rådet) og Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward og Notis Marias.

Talere: Christos Stylianides og Karoline Edtstadler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra Verts/ALE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

LIBE: Romeo Franz i stedet for Jan Philipp Albrecht

Det Særlige Udvalg om Terrorisme: Romeo Franz i stedet for Jan Philipp Albrecht

Delegationen for Forbindelserne med Israel: Romeo Franz i stedet for Jan Philipp Albrecht

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


22. De politiske gruppers sammensætning

Kristina Winberg og Peter Lundgren havde tilsluttet sig ECR-Gruppen med virkning fra den 3. juli 2018.


23. Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000065/2018) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (for stilleren) begrundede spørgsmålet.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Frank Engel for PPE-Gruppen, Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga og Georgios Epitideios.

Taler: Dimitris Avramopoulos.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.14 i protokollen af 5.7.2018.


24. Definitionen af SMV'er (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000050/2018) af Markus Pieper, for ITRE, til Kommissionen: Definitionen af SMV'er (B8-0031/2018)

Markus Pieper begrundede spørgsmålet.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Caroline Nagtegaal for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López og Maria Spyraki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil og Danuta Jazłowiecka.

Taler: Elżbieta Bieńkowska.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Markus Pieper, for ITRE, om definitionen af SMV'er (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.14 i protokollen af 4.7.2018.


25. Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien *** - Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning) (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: László Tőkés (A8-0177/2018)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side [2017/2269(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés forelagde henstillingen og betænkningen.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Janusz Zemke for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko og Michaela Šojdrová.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil.

Talere: Federica Mogherini og László Tőkés.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 4.7.2018 og punkt 6.4 i protokollen af 4.7.2018.


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 624.394/OJME).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.57.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse