Zoznam 
Zápisnica
PDF 274kWORD 79k
Utorok, 3. júla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Bilancia bulharského predsedníctva Rady (rozprava)
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Bilancia bulharského predsedníctva Rady (pokračovanie rozpravy)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Prezentácia programu činnosti rakúskeho predsedníctva (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Oficiálne privítanie
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 11.Hlasovanie
  11.1.Dohoda o spolupráci medzi EÚ a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.2.Predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a USA *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.3.Spoločný európsky podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (článok 150 rokovacieho poriadku) * (hlasovanie)
  11.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/009 FR/Air France (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.5.Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.6.Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  11.7.Program rozvoja európskeho obranného priemyslu ***I (hlasovanie)
  11.8.Integrované štatistiky fariem ***I (hlasovanie)
  11.9.Oznamovanie investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry: zrušenie ***I (hlasovanie)
  11.10.Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty * (hlasovanie)
  11.11.Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete (hlasovanie)
  11.12.Diplomacia v oblasti klímy (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava)
 17.Predloženie dokumentov
 18.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (rozprava)
 19.Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (rozprava)
 20.Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 21.Zloženie výborov a delegácií
 22.Zloženie politických skupín
 23.Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (rozprava)
 24.Definícia MSP (rozprava)
 25.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom *** - Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.07 h.


2. Bilancia bulharského predsedníctva Rady (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Bilancia bulharského predsedníctva Rady (2018/2592(RSP))

Predseda predniesol krátky úvodný príhovor a poďakoval sa bulharskému predsedníctvu Rady za spoluprácu na rôznych spisoch, predovšetkým na otázke reformy azylového systému.

(Rokovanie bolo prerušené o 9.09 h pre technické problémy so zvukovým systémom v rokovacej sále.)

(Pokračovanie v rozprave: pozri bod 4)


3. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 9.40 h.


4. Bilancia bulharského predsedníctva Rady (pokračovanie rozpravy)

Bilancia bulharského predsedníctva Rady (2018/2592(RSP))

(Začiatok rozpravy: pozri bod 2)

Predseda oznámil, že znovuuvedenie zvukového systému do prevádzky sa oneskorilo pre niekoľkých poslancov, ktorí vyjadrili podporu požiadavkám tlmočníkov.

Boyko Borissov (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Rady.

Predseda oznámil, že program činností v pléne sa pre technické problémy posunie o 30 minút a hlasovanie sa začne o 12.30 h.

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene Komisie.

V rozprave vystúpil Manfred Weber v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eric Andrieu v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

Vystúpili: Mariya Gabriel (členka Komisie) a Boyko Borissov.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 10.24 h.


6. Prezentácia programu činnosti rakúskeho predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prezentácia programu činnosti rakúskeho predsedníctva (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

Predseda predniesol krátky príhovor.

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF a David Borrelli – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund a Monika Beňová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki a Maria Grapini.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Sebastian Kurz.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda


7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.35 h.


8. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie z Austrálie na čele s generálnym guvernérom Peterom Cosgrovem a ministrom regionálneho rozvoja, území a miestnej samosprávy Johnom McVeighom. Delegácia bola usadená na čestnej galérii.


9. Zloženie Parlamentu

Kaja Kallas podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 5. septembra 2018.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.


10. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Parlament na návrh výboru JURI rozhodol o potvrdení platnosti mandátov poslankýň Karine Gloanecovej Maurinovej a Mirje Vehkaperäovej s účinnosťou od 11., resp. 12. júna 2018.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Xabier Benito Ziluaga.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Dohoda o spolupráci medzi EÚ a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva v mene Únie [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0269)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


11.2. Predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a USA *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0270)

Parlament udelil súhlas s predĺžením platnosti dohody.


11.3. Spoločný európsky podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (článok 150 rokovacieho poriadku) * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0271)


11.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/009 FR/Air France (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Francúzska – EGF/2017/009 FR/Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0272)


11.5. Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o úlohe miest v inštitucionálnom rámci Únie [2017/2037(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0273)


11.6. Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o trojrozmernej tlači ako výzve v oblasti práv duševného vlastníctva a občianskoprávnej zodpovednosti [2017/2007(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0274)


11.7. Program rozvoja európskeho obranného priemyslu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA, SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2018)0275)

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, pred hlasovaním, so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 207, proti: 436, zdržali sa hlasovania: 32).


11.8. Integrované štatistiky fariem ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2018)0276)


11.9. Oznamovanie investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry: zrušenie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 256/2014 o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE

Schválený (P8_TA(2018)0277)


11.10. Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty * (hlasovanie)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený (P8_TA(2018)0278)


11.11. Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete (hlasovanie)

Správa k porušovaniu práv domorodého obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy [2017/2206(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (výbor AFET)

Prijatý (P8_TA(2018)0279)


11.12. Diplomacia v oblasti klímy (hlasovanie)

Správa o diplomacii v oblasti klímy [2017/2272(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Arne Lietz a Jo Leinen (A8-0221/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0280)


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

Správa: Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

Správa: Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth a Dobromir Sośnierz

Správa: Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi a Notis Marias

Správa: Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld a Molly Scott Cato

Správa: Arne Lietz a Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly a Michaela Šojdrová.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.44 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


14. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.05 h.


15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (2018/2591(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, ktorým uviedol rozpravu, a pripomenul, že Parlament je odhodlaný požiadať Radu, aby prijala reformu azylového systému.

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Diane James – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Renaud Muselier, Paulo Rangel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès a Seb Dance.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Michaela Šojdrová.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume a Mirosław Piotrowski.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda


17. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty parlamentných výborov:

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej (2010/0310M(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: Rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - výbor AFCO - Spravodajcovia: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy ***I - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov ***I - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp a Ismail Ertug uviedli svoje správy.

Vystúpili títo poslanci: Martina Dlabajová (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko) a Georges Bach (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Verónica Lope Fontagné (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Andor Deli v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Pierre Vieu v mene skupiny GUE/NGL, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová a Richard Sulík.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto a Maria Grapini.

Vystúpili: Violeta Bulc, Merja Kyllönen a Ismail Ertug.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 4.7.2018, bod 9.2 zápisnice zo dňa 4.7.2018 a bod 9.3 zápisnice zo dňa 4.7.2018.


19. Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

V rozprave vystúpil Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Francisco Assis v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Inácio Faria, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam a Verónica Lope Fontagné.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Julie Ward a João Pimenta Lopes, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 5.7.2018.


20. Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward a Notis Marias.

Vystúpili: Christos Stylianides a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.


21. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny Verts/ALE tieto žiadosti o menovania:

LIBE: Romeo Franz, ktorým je nahradený Jan Philipp Albrecht

Osobitný výbor pre terorizmus: Romeo Franz, ktorým je nahradený Jan Philipp Albrecht

Delegácia pre vzťahy s Izraelom: Romeo Franz, ktorým je nahradený Jan Philipp Albrecht

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


22. Zloženie politických skupín

Kristina Winberg a Peter Lundgren vstúpili do skupiny ECR s účinnosťou od 3. júla 2018.


23. Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000065/2018), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (v zastúpení autora) rozvinula otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel v mene skupiny PPE, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 5.7.2018.


24. Definícia MSP (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000050/2018), ktorú položil Markus Pieper, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Definícia MSP (B8-0031/2018)

Markus Pieper rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Caroline Nagtegaal v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López a Maria Spyraki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil a Danuta Jazłowiecka.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Markus Pieper, v mene výboru ITRE, o definícii MSP (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 4.7.2018.


25. Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom *** - Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: László Tőkés (A8-0177/2018)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie [2017/2269(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés uviedol odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Janusz Zemke v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jiří Pospíšil.

Vystúpili: Federica Mogherini a László Tőkés.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 4.7.2018 a bod 6.4 zápisnice zo dňa 4.7.2018.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 624.394/OJME).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.57 h.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne oznámenie