Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2758(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0313/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0313/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.12. Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν

Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού από τον Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) .../... της 6ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου