Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 4. juli 2018 - StrasbourgEndelig udgave

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0281)

Indlæg af Ruža Tomašić, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


6.2. Reform af valgloven i Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om ændring af akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet knyttet til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom af 20. september 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Jo Leinen og Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0282)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets afgørelse.


6.3. Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0283)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.4. Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side [2017/2269(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0284)


6.5. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0285)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.6. Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side [2010/0310M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0286)


6.7. Aftale mellem EU og New Zealand om ændring af indrømmelser (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0287)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.8. Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank: clearing og betalingssystemer ***I (afstemning)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Gabriel Mato og Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

HENSTILLING FRA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0288)

Indlæg af Gabriel Mato, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


6.9. Beskatning af køretøjer: afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer for så vidt angår visse bestemmelser om afgifter på køretøjer [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0289)


6.10. Forslag til ændringsbudget nr. 2/2018: Opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2017 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2018 for regnskabsåret 2018: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0290)


6.11. Forslag til ændringsbudget nr. 3/2018: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2018 for regnskabsåret 2018, Sektion III - Kommissionen: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0291)


6.12. Kommissionens delegerede afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank vedrørende investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Iran

Forslag til beslutning, indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3, af Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, om Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... af 6. juni 2018 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


6.13. Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber (afstemning)

Betænkning Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber – de næste skridt [2017/2275(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definitionen af SMV'er (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0304/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0293)


6.15. Forhandlinger om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan (afstemning)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan [2017/2056(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL HENSTILLING

Vedtaget (P8_TA(2018)0294)

(Fortsættelse af afstemningen: se punkt 9 i protokollen af 4.7.2018)

(Mødet udsat kl. 12.01 i afventning af det højtidelige møde)

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse