Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/825, et suurendada struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketti ja muuta selle üldeesmärki [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0281)

Pärast hääletust võttis sõna Ruža Tomašić, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


6.2. Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitlevat akti, mis on lisatud nõukogu 20. septembri 1976. aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Jo Leinen ja Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0282)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


6.3. ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu liidu nimel sõlmimise kohta [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0283)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.4. ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2017/2269(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0284)


6.5. ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0285)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.6. ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta [2010/0310M(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0286)


6.7. ELi ja Uus-Meremaa leping kontsessioonide muutmise kohta (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (mis käsitleb vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0287)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.8. Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 22 muutmine ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 22 [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Gabriel Mato ja Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0288)

Pärast hääletust võttis sõna Gabriel Mato, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


6.9. Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0289)


6.10. Paranduseelarve projekt nr 2/2018: 2017. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2018 kohta – 2017. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0290)


6.11. 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3 - Türgi pagulasrahastu suurendamine (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2018 kohta, III jagu – Komisjon: Türgi pagulasrahastu suurendamine [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0291)


6.12. ELi tagatis Euroopa Investeerimispangale liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks seoses Iraaniga

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 105 lõike 3 kohaselt Jonathan Bullock fraktsiooni EFDD nimel komisjoni 6. juuni 2018. aasta delegeeritud määruse (EL) .../... kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 466/2014/EL (millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) III lisa seoses Iraaniga (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


6.13. Varajaste ja sundabielude vastase ELi välisstrateegia väljatöötamise järgmised sammud (hääletus)

Raport varajaste ja sundabielude vastase ELi välisstrateegia väljatöötamise järgmiste sammude kohta [2017/2275(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0292)


6.14. VKEde määratlus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0304/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0293)


6.15. ELi- ja Aserbaidžaani vahelise laiaulatusliku lepingu läbirääkimised (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi-Aserbaidžaani laiaulatusliku lepingu läbirääkimisi [2017/2056(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0294)

(Hääletuse jätkamine: vt 4.7.2018 protokollipunkt 9)

(Istung katkestati kell 12.01 kuni piduliku istungini.)

Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusalane teave