Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs - StrasbūraGalīgā redakcija

6. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Ruža Tomašić (A8-0227/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0281).

Pēc balsošanas uzstājās Ruža Tomašić, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


6.2. Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Jo Leinen un Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0282).

Parlaments deva piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


6.3. Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: László Tőkés (A8-0177/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0283).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.4. Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošu un pastiprinātu partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses [2017/2269(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: László Tőkés (A8-0179/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0284).


6.5. ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Tokia Saïfi (A8-0222/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0285).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.6. ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses [2010/0310M(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Tokia Saïfi (A8-0224/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0286).


6.7. ES un Jaunzēlandes nolīgums attiecībā uz koncesiju grozīšanu (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas saistību sarakstos sakarā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Daniel Caspary (A8-0220/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0287).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.8. Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti: tīrvērtes un norēķinu sistēmas ***I (balsošana)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 22. pantu [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Gabriel Mato un Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0288).

Pēc balsošanas uzstājās Gabriel Mato, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


6.9. Transporta nodokļi: dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Deirdre Clune (A8-0200/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0289).


6.10. Budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projekts: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projektu: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0290).


6.11. Budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekts: bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projektu, III iedaļa — Komisija: Bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0291).


6.12. Iebildumi pret Komisijas deleģēto lēmumu, ar ko attiecībā uz Irānu Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz ieguldījumu projektiem ārpus Savienības

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu EFDD grupas vārdā iesniedza Jonathan Bullock, par Komisijas 2018. gada 6. jūnija Deleģēto lēmumu (ES) .../..., ar kuru attiecībā uz Irānu groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


6.13. Virzība uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām (balsošana)

Ziņojums par virzību uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām — turpmākie pasākumi [2017/2275(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Goerens (A8-0187/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0292).


6.14. MVU definīcija (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0304/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0293).


6.15. Sarunas par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu [2017/2056(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0185/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0294).

(Balsošanas turpinājums: 4.7.2018. protokola 9. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.01 līdz svinīgās sēdes sākumam.)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums