Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 4 juli 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0281)

Het woord wordt gevoerd door Ruža Tomašić, na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.2. Hervorming van het kiesrecht van de Europese Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Jo Leinen en Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0282)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Raad.


6.3. Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0283)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.4. Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Unie, van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds [2017/2269(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0284)


6.5. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0285)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.6. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak (resolutie) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschap en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds [2010/0310M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0286)


6.7. Overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland betreffende de wijziging van concessies (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0287)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.8. Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank: verrekenings-en betalingssystemen ***I (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van artikel 22 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Gabriel Mato en Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0288)

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


6.9. Voertuigenbelasting: het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, met betrekking tot bepaalde regels inzake voertuigenbelasting [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0289)


6.10. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2018: opname van het overschot van het begrotingsjaar 2017 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 om het overschot van het begrotingsjaar 2017 erin op te nemen [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0290)


6.11. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018: uitbreiding van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie: uitbreiding van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0291)


6.12. Bezwaar tegen het gedelegeerd besluit van de Commissie tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank met betrekking tot investeringsprojecten buiten de Unie, wat betreft Iran

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, over de Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) .../... van 6 juni 2018 tot wijziging van bijlage III bij Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie, wat betreft Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


6.13. Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken (stemming)

Verslag Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken - volgende stappen [2017/2275(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0292)


6.14. De definitie van kmo's (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0304/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0293)


6.15. Onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan [2017/2056(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2018)0294)

(Voortzetting van de stemming: zie punt 9 van de notulen van 4.7.2018)

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 12.01 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling