Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 4 lipca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

6. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/825 w celu zwiększenia puli środków finansowych Programu wspierania reform strukturalnych i dostosowania jego celu ogólnego [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0281)

Głos zabrała Ruža Tomašić, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


6.2. Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich dołączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawcy: Jo Leinen i Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0282)

Parlament wyraził zgodę na projekt decyzji Rady.


6.3. Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0283)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.4. Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o kompleksowym i wzmocnionym partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony [2017/2269(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0284)


6.5. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Iraku [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0285)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.6. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony [2010/0310M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0286)


6.7. Porozumienie między UE a Nową Zelandią odnoszące się do zmian list koncesyjnych (w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0287)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.8. Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawcy: Gabriel Mato i Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0288)

Głos zabrał Gabriel Mato, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


6.9. Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe w odniesieniu do niektórych przepisów w dziedzinie opodatkowania pojazdów [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony (P8_TA(2018)0289)


6.10. Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0290)


6.11. Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2018: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2018, sekcja 3 - Komisja: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0291)


6.12. Udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z projektami inwestycyjnymi poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu przez Jonathana Bullocka w imieniu grupy EFDD, w sprawie decyzji delegowanej Komisji (UE) .../... z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniającej załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono


6.13. W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa (głosowanie)

W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa - następne kroki [2017/2275(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definicja MŚP (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0304/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0293)


6.15. Negocjacje w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie negocjacji w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem [2017/2056(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2018)0294)

(Ciąg dalszy głosowania: zob. pkt 9 protokołu z dnia 4.7.2018)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.01 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018Informacja prawna