Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 4. júla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0281)

Vystúpila Ruža Tomašić, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


6.2. Reforma volebného zákona Európskej únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Jo Leinen a Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0282)

Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady.


6.3. Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0283)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.4. Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, v mene Únie [2017/2269(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0284)


6.5. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0285)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.6. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej [2010/0310M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0286)


6.7. Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom, ktorá sa týka zmeny koncesií (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0287)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.8. Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky: zúčtovacie a platobné systémy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Gabriel Mato a Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0288)

Vystúpil Gabriel Mato, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


6.9. Zdaňovanie vozidiel: poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa zdaňovania vozidiel [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený (P8_TA(2018)0289)


6.10. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017 (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2018 na rozpočtový rok 2018: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0290)


6.11. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018, oddiel III – Komisia: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0291)


6.12. Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ v súvislosti s investičnými projektmi mimo Únie, pokiaľ ide o Irán

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku predložil Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, o delegovanom nariadení Komisie (EÚ) .../... zo 6. júna 2018, ktorým sa mení príloha III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie, pokiaľ ide o Irán (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


6.13. Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám (hlasovanie)

Správa s názvom Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám – ďalšie kroky [2017/2275(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definícia MSP (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0304/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0293)


6.15. Rokovania o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rokovaniam o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom [2017/2056(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA(2018)0294)

(Pokračovanie hlasovania: pozri bod 9 zápisnice zo dňa 4.7.2018)

(Rokovanie bolo prerušené o 12.01 h kvôli slávnostnej časti schôdze.)

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne oznámenie