Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0281)

Talare: Ruža Tomašić yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.2. Reform av Europeiska unionens vallagstiftning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till rekommendation om utkastet till rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Jo Leinen och Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0282)

Parlamentet godkände utkastet till rådets beslut.


6.3. Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation till utkastet till rådets beslut om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0283)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.4. Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkandemed förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan [2017/2269(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0284)


6.5. Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0285)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.6. Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan [2010/0310M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0286)


6.7. Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av medgivanden (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0287)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.8. Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem ***I (omröstning)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriel Mato och Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

REKOMMENDATION FRÅN EUROPEISKA CENTRALBANKEN SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0288)

Talare: Gabriel Mato yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


6.9. Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0289)


6.10. Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017 (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2018 för budgetåret 2018: Införande av överskottet från budgetåret 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0290)


6.11. Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2018 för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0291)


6.12. Kommissionens delegerade beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen av Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, om kommissionens delegerade förordning (EU) .../... av den 6 juni 2018 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


6.13. De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap (omröstning)

Betänkande om de nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap [2017/2275(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definitionen av små och medelstora företag (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0304/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0293)


6.15. Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan [2017/2056(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2018)0294)

(För fortsättningen av omröstningen: se punkt 9 i protokollet av den 4.7.2018)

(Sammanträdet avbröts kl. 12.01 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande