Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Έκθεση László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Έκθεση Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria και Miapetra Kumpula-Natri

Έκθεση Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann και Miapetra Kumpula-Natri

Έκθεση Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto και Miapetra Kumpula-Natri

Έκθεση Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee και Daniela Aiuto.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου