Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 4 юли 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

17. Неотдавнашното изявление на италианския министър на вътрешните работи относно правата на синтите и ромите и правата на малцинствата в ЕС (разискване по актуални въпроси)
CRE

Неотдавнашното изявление на италианския министър на вътрешните работи относно правата на синтите и ромите и правата на малцинствата в ЕС (2018/2777(RSP))

Изказа се Marco Affronte, за да направи въведение към разискването, предложено от групата Verts/ALE.

Изказаха се: Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Lívia Járóka, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Romeo Franz, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, Soraya Post, която протестира срещу думите на предходната ораторка (Председателстващата отговори, че това ще бъде предадено на Председателя на Парламента), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, след думите на предходната ораторка (Председателстващата отговори, че искането ѝ ще бъде предадено на Председателя на Парламента), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes и Pier Antonio Panzeri.

Изказаха се: Věra Jourová и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 3 юни 2019 г.Правна информация