Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

17. Η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας για τους Σίντι και τους Ρομά και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην ΕΕ Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
CRE

Η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Ιταλίας για τους Σίντι και τους Ρομά και τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην ΕΕ (2018/2777(RSP))

Παρεμβαίνει o Marco Affronte o οποίος ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν οι Karoline Edtstadler (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Soraya Post, που αντιτίθεται στα σχόλια της προηγούμενης ομιλήτριας (η Πρόεδρος απαντά ότι θα διαβιβάσει το αίτημα στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, σχετικά με τα σχόλια της προηγούμενης ομιλήτριας (η Πρόεδρος απαντά ότι θα διαβιβάσει το αίτημα), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes και Pier Antonio Panzeri.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Karoline Edtstadler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου