Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0357A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0322/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2018 - 18
CRE 04/07/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0307

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18. Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) ***I - Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399 και (ΕΕ) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΕ) 2016/794 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Η Kinga Gál παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gérard Deprez (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, και Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Doru-Claudian Frunzulică και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Kinga Gál.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018 και σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου