Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2024(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0247/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0247/2018

Συζήτηση :

PV 04/07/2018 - 19
CRE 04/07/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.11
CRE 05/07/2018 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0311

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19. Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019 [2018/2024(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Ο Daniele Viotti παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marita Ulvskog (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Morten Løkkegaard (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Daniele Viotti.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου