Index 
Proces-verbal
PDF 310kWORD 84k
Miercuri, 4 iulie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Dezbatere cu prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, privind viitorul Europei (dezbatere)
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 6.Votare
  6.1.Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.2.Reforma legislației electorale a Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.3.Acordul de partenariat dintre UE și CEEA și Armenia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.4.Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.5.Acordul de parteneriat și cooperare UE-Irak *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.6.Acordul de parteneriat şi cooperare UE-Irak (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.7.Acordul UE-Noua Zeelandă referitor la modificarea concesiilor (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  6.8.Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene: sisteme de compensare și de plată ***I (vot)
  6.9.Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri * (vot)
  6.10.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 (vot)
  6.11.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018: extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia (vot)
  6.12.Obiecție la decizia delegată a Comisiei de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul
  6.13.Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate (vot)
  6.14.Definiția IMM-urilor (vot)
  6.15.Negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan (vot)
 7.Ședință solemnă - Republica Angola
 8.Reluarea ședinței
 9.Votare (continuare)
  9.1.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)
  9.2.Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)
  9.3.Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (vot)
  9.4.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Iordania privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.5.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Turcia privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.6.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Israel privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.7.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Tunisia privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.8.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Maroc privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.9.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Liban privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.10.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Egipt privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
  9.11.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Algeria privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Depunere de documente
 15.Transferuri de credite și decizii bugetare
 16.Concluzia celui de al treilea program economic de ajustare pentru Grecia (dezbatere)
 17.Recenta declarație a ministrului de interne al Italiei privind populația sinti și romă și drepturile minorităților în UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 18.Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) ***I - Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol ***I (dezbatere)
 19.Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog (dezbatere)
 20.Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I (dezbatere)
 21.Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (dezbatere)
 22.Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine din SUA asupra cetățenilor UE (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (2018/2783(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și Michał Boni în numele Grupului PPE, privind Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (B8-0322/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, privind Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (B8-0326/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, privind Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (B8-0328/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, privind Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (B8-0329/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, privind Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (B8-0330/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, privind Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (B8-0332/2018).

II.   Somalia (2018/2784(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto și Pirkko Ruohonen Lerner, în numele Grupului ECR, privind situația din Somalia (B8-0323/2018);

—   Klaus Buchner, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, privind Somalia (B8-0324/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, privind Somalia (B8-0325/2018);

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, privind Somalia (B8-0327/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, privind Somalia (B8-0331/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, privind atacurile teroriste din Somalia (B8-0334/2018).

III.   Burundi (2018/2785(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto și Pirkko Ruohonen Lerner, în numele Grupului ECR, privind situația din Burundi (B8-0333/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer și Maria Arena, în numele Grupului S&D, privind Burundi (B8-0335/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, și Bodil Valero, privind Burundi (B8-0336/2018);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, privind Burundi (B8-0337/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Lefteris Christoforou, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Ramón Luis Valcárcel Siso, Inese Vaidere și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, privind Burundi (B8-0338/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, privind Burundi (B8-0339/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2374 al Comisiei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 28 iunie 2018

Retrimis comisiei competente: PECH

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat (UE) al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 25 mai 2018, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON


4. Dezbatere cu prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, privind viitorul Europei (2018/2729(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit Mateusz Morawiecki (prim-ministrul Poloniei) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR (Președintele privind intervenția lui Ryszard Antoni Legutko), Dobromir Sośnierz, privind intervenția Președintelui (Președintele a furnizat detalii), Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL (Președintele a furnizat detalii), Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Stanisław Żółtek, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat (Președintele privind intervenția lui Dobromir Sośnierz).

A intervenit Mateusz Morawiecki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler și Janusz Zemke.

A intervenit Mateusz Morawiecki.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

5. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președinta a anunțat că a primit o solicitare de vot din partea grupurilor Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD și ENF și a unui număr de deputați privind decizia Comisiei AFCO de a iniția negocieri interinstituționale pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Raportor: György Schöpflin (A8-0226/2018), anunțată în procesul-verbal al reuniunii de luni, 2 iulie 2018 (punctul 9 al PV din 2.7.2018).

Președinta a anunțat că a primit o solicitare de vot din partea grupurilor Verts/ ALE, GUE/NGL și EFDD și a unui număr de deputați privind decizia Comisiei JURI de a iniția negocieri interinstituționale pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile de autor în piața unică digitală (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Raportor: Axel Voss (A8-0245/2018), anunțată în procesul-verbal al reuniunii de luni, 2 iulie 2018 (punctul 9 al PV din 2.7.2018).

Voturile vor avea loc mâine, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președinta a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care au atins pragul mediu privind celelalte decizii de a iniția negocierile interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni, 2 iulie 2018 (punctul 9 al PV din 2.7.2018).

Prin urmare, Comisia ECON a putut iniția negocierile după expirarea termenului-limită prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0281)

Au intervenit Ruža Tomašić, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


6.2. Reforma legislației electorale a Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la Proiectul de decizie a Consiliului de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Jo Leinen și Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0282)

Parlamentul a aprobat proiectul de decizie a Consiliului.


6.3. Acordul de partenariat dintre UE și CEEA și Armenia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0283)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.4. Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte [2017/2269(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0284)


6.5. Acordul de parteneriat și cooperare UE-Irak *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0285)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.6. Acordul de parteneriat şi cooperare UE-Irak (rezoluție) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte [2010/0310M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0286)


6.7. Acordul UE-Noua Zeelandă referitor la modificarea concesiilor (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0287)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.8. Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene: sisteme de compensare și de plată ***I (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Gabriel Mato și Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0288)

Au intervenit Gabriel Mato, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


6.9. Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0289)


6.10. Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0290)


6.11. Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018: extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III - Comisia: extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0291)


6.12. Obiecție la decizia delegată a Comisiei de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură de Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, referitoare la Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei din 6 iunie 2018 de modificare, în ceea ce privește Iranul, a anexei III la Decizia nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


6.13. Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate (vot)

Raport: Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate - etape următoare [2017/2275(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definiția IMM-urilor (vot)

Propunere de rezoluție B8-0304/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0293)


6.15. Negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan [2017/2056(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2018)0294)

(Continuarea votării: a se vedea punctul 9 al PV din 4.7.2018)

(Ședința a fost suspendată la 12.01 în așteptarea ședinței solemne.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

7. Ședință solemnă - Republica Angola

De la 12.10 la 12.31, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului lui João Manuel Gonçalves Lourenço, președintele Republicii Angola.


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.32.

A intervenit Philippe Lamberts.


9. Votare (continuare)

(Începerea votării: punctul 6 al PV din 4.7.2018)


9.1. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Respins

Intervenții

William (The Earl of) Dartmouth.

Merja Kyllönen, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente spre reexaminare, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Cu VE (371 pentru, 291 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.


9.2. Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Respins

Au intervenit Wim van de Camp, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente spre reexaminare, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Cu VE (436 pentru, 219 împotrivă, 12 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.


9.3. Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Respins

Au intervenit Ismail Ertug, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente spre reexaminare, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Cu VE (495 pentru, 162 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.


9.4. Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Iordania privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)

Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile iordaniene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2018/2060(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0232/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0295)

Intervenții

Julia Reda.


9.5. Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Turcia privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)

Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Turcia privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile turce competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2018/2061(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0233/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0296)


9.6. Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Israel privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)

Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Statul Israel privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile israeliene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2018/2062(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0235/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0297)


9.7. Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Tunisia privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)

Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Tunisia privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile tunisiene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2018/2063(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0237/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0298)


9.8. Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Maroc privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)

Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile marocane competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2018/2064(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0238/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0299)


9.9. Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Liban privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)

Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Libaneză privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile libaneze competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2018/2065(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0234/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0300)


9.10. Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Egipt privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)

Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Arabă Egipt privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile egiptene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2018/2066(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0236/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0301)


9.11. Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Algeria privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (vot)

Raport referitor la recomandarea Comisiei de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind schimbul de date cu caracter personal între Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile algeriene competente pentru combaterea criminalității grave și a terorismului [2018/2067(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0239/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0302)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Raport László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Raport Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria și Miapetra Kumpula-Natri

Raport Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann și Miapetra Kumpula-Natri

Raport Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto și Miapetra Kumpula-Natri

Raport Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee și Daniela Aiuto.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.52.)


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.15.


13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 12/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0064/2018 - C8-0279/2018 - 2018/2126(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 13/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0065/2018 - C8-0280/2018 - 2018/2127(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 14/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0066/2018 - C8-0281/2018 - 2018/2128(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 15/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0067/2018 - C8-0282/2018 - 2018/2129(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 16/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0068/2018 - C8-0283/2018 - 2018/2130(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-03/C/18 - Curtea de Conturi (N8-0071/2018 - C8-0286/2018 - 2018/2133(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-04/C/18 - Curtea de Conturi (N8-0072/2018 - C8-0287/2018 - 2018/2134(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-05/C/18 - Curtea de Conturi (N8-0073/2018 - C8-0288/2018 - 2018/2135(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-06/C/18 - Curtea de Conturi (N8-0074/2018 - C8-0289/2018 - 2018/2136(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-07/A/18 - Curtea de Conturi (N8-0075/2018 - C8-0290/2018 - 2018/2137(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-08/C/18 - Curtea de Conturi (N8-0076/2018 - C8-0291/2018 - 2018/2138(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-09/C/18 - Curtea de Conturi (N8-0077/2018 - C8-0292/2018 - 2018/2139(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 2/2018 - Ombudsmanul European (N8-0078/2018 - C8-0299/2018 - 2018/2140(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 17/2018 - Sectiunea III - Comisie (N8-0079/2018 - C8-0300/2018 - 2018/2141(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 18/2018 - Sectiunea III - Comisie (N8-0080/2018 - C8-0301/2018 - 2018/2142(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 1/2018 - Comitetul Economic și Social European (N8-0081/2018 - C8-0303/2018 - 2018/2143(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 1/2018 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N8-0082/2018 - C8-0308/2018 - 2018/2163(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 2/2018 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N8-0083/2018 - C8-0309/2018 - 2018/2164(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2019 (2018/2024(BUD)) - BUDG - Raportor: Daniele Viotti (A8-0247/2018)


15. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecțiuni la transferul de credite INF 1/2018 - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecțiuni la transferul de credite INF 1/2018 - Comitetul Economic și Social European.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecțiuni la transferul de credite INF 1/2018 – Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecțiuni la transferul de credite C 3/2018 – Parlamentul European.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecțiuni la transferul de credite No 2/2018 – Ombudsmanul European.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite V/AB-04/T/18 - Curtea de Conturi Europeană.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecțiuni la transferurile de credite V/AB-05/A/18, V/AB-03/C/18, V/AB-06/C/18, V/AB-07/A/18, V/AB-08/C/18, V/AB-09/C/18 - Curtea de Conturi Europeană.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite al Comisiei Europene DEC 11/2018 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 10/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 10/2018 - Secțiunea III - Comisia.


16. Concluzia celui de al treilea program economic de ajustare pentru Grecia (dezbatere)

Declarația președintelui Eurogrupului: Concluzia celui de al treilea program economic de ajustare pentru Grecia (2018/2740(RSP))

Mário Centeno (președintele Eurogrupului) a făcut declarația.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Manolis Kefalogiannis, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Markus Ferber, Pervenche Berès, Notis Marias, Wolf Klinz, Kostas Chrysogonos, Patrick O'Flynn, Steeve Briois, Lampros Fountoulis, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Sander Loones, Nils Torvalds, Sofia Sakorafa, Jörg Meuthen, Georgios Kyrtsos, Pedro Silva Pereira, Pirkko Ruohonen-Lerner, Nikolaos Chountis și Rosa D'Amato.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Othmar Karas, Paul Tang, Joachim Starbatty, Martin Schirdewan, David Coburn, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eleni Theocharous, Maria Spyraki, Miltiadis Kyrkos, Richard Sulík, Paulo Rangel, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Eva Kaili, Theodor Dumitru Stolojan, Carlos Zorrinho, Tom Vandenkendelaere și Siegfried Mureşan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Demetris Papadakis, João Ferreira, Kostadinka Kuneva și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Pierre Moscovici și Mário Centeno.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Recenta declarație a ministrului de interne al Italiei privind populația sinti și romă și drepturile minorităților în UE (dezbatere pe o temă de actualitate)

Recenta declarație a ministrului de interne al Italiei privind populația sinti și romă și drepturile minorităților în UE (2018/2777(RSP))

A intervenit Marco Affronte pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul Verts/ALE.

Au intervenit: Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Lívia Járóka, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, Soraya Post, care s-a exprimat împotriva propunerilor vorbitoarei precedente (președinta a răspuns că acestea vor fi transmise Președintelui Parlamentului), Carlos Coelho, Tanja Fajon, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Miroslavs Mitrofanovs, Barbara Spinelli, Mario Borghezio, Stefano Maullu, Silvia Costa, Bodil Valero, Jacques Colombier, Elisabetta Gardini, Cécile Kashetu Kyenge, în urma propunerilor vorbitoarei precedente (președinta a răspuns că solicitarea sa va fi transmisă), Elly Schlein, Christelle Lechevalier, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Ana Gomes și Pier Antonio Panzeri.

Au intervenit: Věra Jourová și Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) ***I - Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0322/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0323/2017)

Kinga Gál a prezentat rapoartele.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Gérard Deprez (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, și Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Tanja Fajon, Monica Macovei, Carlos Coelho, Brando Benifei, Ruža Tomašić și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică și Notis Marias.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Kinga Gál.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 5.7.2018 și punctul 6.8 al PV din 5.7.2018.


19. Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog (dezbatere)

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog [2018/2024(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

Daniele Viotti și-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marita Ulvskog (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Morten Løkkegaard (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Jens Geier, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, André Elissen, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, José Manuel Fernandes, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanisław Żółtek, Joachim Zeller, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Bronis Ropė, Miguel Viegas și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Notis Marias.

Au intervenit: Günther Oettinger și Daniele Viotti.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 5.7.2018.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă


20. Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Ingeborg Gräßle și Richard Ashworth (A8-0211/2017)

Ingeborg Gräßle și Richard Ashworth și-au prezentat raportul.

A intervenit Peter Jahr (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI).

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Tomáš Zdechovský, Inés Ayala Sender și Vladimír Maňka.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Notis Marias.

Au intervenit: Günther Oettinger, Ingeborg Gräßle și Richard Ashworth.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 5.7.2018.


21. Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (2018/2645(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Axel Voss, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Daniel Dalton, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Seán Kelly, Josef Weidenholzer, Helga Stevens și Nadja Hirsch.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Věra Jourová.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (2018/2645(RSP)) (B8-0305/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.15 al PV din 5.7.2018.


22. Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine din SUA asupra cetățenilor UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000052/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Consiliului: Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine (FATCA) asupra cetățenilor UE și îndeosebi asupra „americanilor accidentali” (B8-0033/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000053/2018)adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine (FATCA) asupra cetățenilor UE și îndeosebi asupra „americanilor accidentali” (B8-0032/2018)

Cecilia Wikström a dezvoltat întrebările.

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Peter Jahr, în numele Grupului PPE, Virginie Rozière, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Alex Mayer, Helga Stevens și Pervenche Berès.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Seán Kelly.

Au intervenit: Věra Jourová și Karoline Edtstadler.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI referitoare la efectele negative ale Legii SUA referitoare la conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate (FATCA) asupra cetățenilor UE și îndeosebi asupra „americanilor accidentali” (2018/2646(RSP)) (B8-0306/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.16 al PV din 5.7.2018.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 624.394/OJJE).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Atkinson, Castaldo, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Ultima actualizare: 10 mai 2019Notă juridică