Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2018 - Strasbourg

2. Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP))

Debatten hade ägt rum tisdagen den 3 juli 2018 (punkt 19 i protokollet av den 3.7.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina och Esteban González Pons, för PPE-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0315/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0316/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0317/2018);

—   Molly Scott Cato, Judith Sargentini och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0318/2018);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0319/2018);

—   Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0320/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes och Miguel Viegas, för GUE/NGL-gruppen, om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP)) (B8-0321/2018).

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 5.7.2018.

Senaste uppdatering: 21 november 2018Rättsligt meddelande