Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 5. července 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

6. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Politická krize v Moldavsku v návaznosti na anulování výsledků voleb starosty Kišiněva (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0322/2018

(nahrazující B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0303)

(Návrh usnesení B8-0329/2018 se nebere v potaz.)


6.2. Somálsko (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0323/2018

(nahrazující B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo.

přijat (P8_TA(2018)0304)

Vystoupení

Michaela Šojdrová předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 10, který byl vzat v potaz.


6.3. Burundi (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0333/2018

(nahrazující B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0305)


6.4. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Axel Voss (A8-0245/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

zamítnut

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu Axel Voss ve prospěch rozhodnutí.

João Ferreira k jazykovému režimu (předsedající postup upřesnil).

Catherine Stihler, která se v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu vyjádřila proti návrhu rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání.


6.5. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Evropská občanská iniciativa ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu György Schöpflin ve prospěch rozhodnutí.


6.6. Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Chorvatsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Chorvatsku [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0306)


6.7. Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399 a (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schválen (P8_TA(2018)0307)


6.8. Evropský systém pro cestovní informace a povolení: úkoly Europolu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0308)


6.9. Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Rozpočtový výbor - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajové: Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ KOMISE a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schválen (P8_TA(2018)0309)


6.10. Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0310)

Vystoupení

Monica Macovei (zpravodajka) před hlasováním.


6.11. Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání (hlasování)

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání [2018/2024(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0311)

Vystoupení

Miguel Viegas k pozměňovacímu návrhu 26.

Daniele Viotti předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod za bod 1, a ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2. Tyto ústní pozměňovací návrhy byly vzaty v potaz.


6.12. 73. zasedání Valného shromáždění OSN (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě k 73. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů [2018/2040(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP))

Rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 18 zápisu ze dne 3.7.2018).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 5. července 2018 (bod 2 zápisu ze dne 5.7.2018).

Návrhy usnesení B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 a B8-0321/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0315/2018

(nahrazující B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 a B8-0320/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec a Jaromír Štětina za skupinu PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0313)

(Návrhy usnesení B8-0318/2018 a B8-0321/2018 se neberou v potaz.)


6.14. Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000065/2018), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Pokyny pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci (B8-0034/2018)

Rozprava se konala dne 3. července 2018 (bod 23 zápisu ze dne 3.7.2018)

Návrh usnesení, který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0034/2018 předložil v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu Claude Moraes za výbor LIBE, o pokynech pro členské státy, jak předcházet kriminalizaci humanitární pomoci (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0314)


6.15. Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (hlasování)

Návrh usnesení B8-0305/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0315)


6.16. Nepříznivé dopady amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely na občany EU (hlasování)

Návrh usnesení B8-0306/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0316)


6.17. Statut sociálních a solidárních podniků (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o statutu sociálních a solidárních podniků [2016/2237(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0317)

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2018Právní upozornění