Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 5. juuli 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0322/2018

(asendades B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0303)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0329/2018 muutus kehtetuks.)


6.2. Somaalia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0323/2018

(asendades B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0304)

Sõnavõtud

Michaela Šojdrová esitas punkti 10 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


6.3. Burundi (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0333/2018

(asendades B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0305)


6.4. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Tagasi lükatud

Sõnavõtud

Axel Voss enne hääletust vastavalt kodukorra artikli 69c lõike 2 teisele lõigule, et ta on otsuse poolt.

João Ferreira keelerežiimi kohta (president täpsustas korda).

Catherine Stihler vastavalt kodukorra artikli 69c lõike 2 teisele lõigule, et on institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamist käsitleva otsuse vastu.


6.5. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Euroopa kodanikualgatus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

György Schöpflin enne hääletust vastavalt kodukorra artikli 69c lõike 2 teisele lõigule, et ta on otsuse poolt.


6.6. Rakendusotsus DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0306)


6.7. ELi reisiinfo ja -lubade süsteem ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399 ja (EL) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0307)


6.8. ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 2016/794, et luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0308)


6.9. Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014 ja (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014/EL [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE, KOMISJONI AVALDUSED ja ÜHISAVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0309)


6.10. Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0310)

Sõnavõtud

Monica Macovei (raportöör) enne hääletust.


6.11. 2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (hääletus)

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks [2018/2024(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0311)

Sõnavõtud

Miguel Viegas muudatusettepaneku 26 kohta.

Daniele Viotti, et esitada suuline muudatusettepanek uue punkti lisamiseks pärast punkti 1 ja suuline muudatusettepanek muudatusettepaneku 2 kohta. Suulised muudatusettepanekud võeti vastu.


6.12. Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärgu kohta (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, mis käsitleb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärku [2018/2040(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

SOOVITUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2018)0312)


6.13. Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (2018/2770(RSP))

Arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 18).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 5. juulil 2018 (5.7.2018 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 ja B8-0321/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0315/2018

(asendades B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 ja B8-0320/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec ja Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0313)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0318/2018 ja B8-0321/2018 muutusid kehtetuks.)


6.14. Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000065/2018), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Suunised liikmesriikidele selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (B8-0034/2018)

Arutelu toimus 3. juulil 2018 (3.7.2018 protokollipunkt 23)

Suuliselt vastatava küsimuse alusel esitatud resolutsiooni ettepanek B8-0034/2018 (vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel ja mis käsitleb liikmesriikidele määratud suuniseid selle kohta, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0314)


6.15. ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0305/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0315)


6.16. USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0306/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0316)


6.17. Sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikiri (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikirja kohta [2016/2237(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0317)

Viimane päevakajastamine: 21. november 2018Õigusalane teave