Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 5. heinäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

6. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Poliittinen kriisi Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0322/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 ja B8-0332/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0303)

(Päätöslauselmaesitys B8-0329/2018 raukesi.)


6.2. Somalia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0323/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 ja B8-0334/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0304)

Puheenvuoro:

Michaela Šojdrová esitti 10 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.3. Burundi (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0333/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 ja B8-0339/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0305)


6.4. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0245/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hylättiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan toisen kohdan mukaisesti Axel Voss, joka kannatti päätöstä.

João Ferreira kielijärjestelyistä (puhemies antoi menettelyä koskevia selvennyksiä).

Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan toisen kohdan mukaisesti Catherine Stihler, joka vastusti päätöstä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut.


6.5. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Eurooppalainen kansalaisaloite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuoro:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan toisen kohdan mukaisesti György Schöpflin, joka kannatti päätöstä.


6.6. DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0306)


6.7. EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS ja YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0307)


6.8. EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0308)


6.9. Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja asetuksen (EU) N:o 2012/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014, (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budjettivaliokunta - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijät: Ingeborg Gräßle ja Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS, KOMISSION JULKILAUSUMAT ja YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0309)


6.10. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0310)

Puheenvuoro:

Monica Macovei (esittelijä) ennen äänestystä.


6.11. Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (äänestys)

Mietintö varainhoitovuoden 2019 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista [2018/2024(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0311)

Puheenvuorot:

Miguel Viegas tarkistuksesta 26.

Daniele Viotti esitti suullisen tarkistuksen uuden kohdan lisäämiseksi 1 kohdan jälkeen ja suullisen tarkistuksen tarkistukseen 2. Suulliset tarkistukset hyväksyttiin.


6.12. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunnosta [2018/2040(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0312)


6.13. Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))

Keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 5. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 ja B8-0321/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0315/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 ja B8-0320/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec ja Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0313)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0318/2018 ja B8-0321/2018 raukesivat.)


6.14. Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000065/2018) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (B8-0034/2018)

Keskustelu käytiin 3. heinäkuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 3.7.2018, kohta 23)

Päätöslauselmaesitys, jonka jätti käsiteltäväksi työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0034/2018 johdosta suuntaviivoista jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0314)


6.15. EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0305/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0315)


6.16. Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0306/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0316)


6.17. Yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöt (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöistä [2016/2237(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0317)

Päivitetty viimeksi: 21. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus