Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 juli 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 en B8-0332/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0322/2018

(ter vervanging van B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 en B8-0332/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0303)

(Ontwerpresolutie B8-0329/2018 komt te vervallen.)


6.2. Somalië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 en B8-0334/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0323/2018

(ter vervanging van B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 en B8-0334/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara en Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P8_TA(2018)0304)

Het woord werd gevoerd door:

Michaela Šojdrová, die een mondeling amendement op paragraaf 10 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


6.3. Burundi (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 en B8-0339/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0333/2018

(ter vervanging van B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 en B8-0339/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Maria Arena, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0305)


6.4. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming overeenkomstig 69 quater, lid 2, tweede alinea van het Reglement, Axel Voss die zich uitspreekt voor het besluit.

João Ferreira over de talrenregeling (de Voorzitter preciseert de procedure).

Catherine Stihler, overeenkomstig 69 quater, lid 2, tweede alinea van het Reglement, die tegen het besluit is om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen.


6.5. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Europees burgerinitiatief ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming overeenkomstig 69 quater, lid 2, tweede alinea van het Reglement, György Schöpflin die zich uitspreekt voor het besluit.


6.6. Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0306)


6.7. Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0307)


6.8. Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0308)


6.9. Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie begrotingscontrole. Rapporteurs: Ingeborg Gräßle en Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0309)


6.10. Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0310)

Het woord werd gevoerd door:

Monica Macovei (rapporteur), voorafgaand aan de stemming.


6.11. Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (stemming)

Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2019 [2018/2024(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0311)

Het woord werd gevoerd door:

Miguel Viegas over amendement 26.

Daniele Viotti diende het volgende mondelinge amendement tot invoeging van een nieuwe paragraaf na paragraaf 1 in en een mondeling amendement op amendement 2. Deze mondelinge amendementen zijn in aanmerking genomen.


6.12. 73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (stemming)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de 73e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties [2018/2040(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P8_TA(2018)0312)


6.13. De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (2018/2770(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 3 juli 2018 (punt 18 van de notulen van 3.7.2018).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op5 juli 2018 (punt 2 van de notulen van 5.7.2018).

Ontwerpresoluties B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 en B8-0321/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0315/2018

(ter vervanging van B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 en B8-0320/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec en Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis en Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0313)

(Ontwerpresoluties B8-0318/2018 en B8-0321/2018 komen te vervallen.)


6.14. Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000065/2018) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (B8-0034/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op3 juli 2018 (punt 23 van de notulen van 3.7.2018)

Ontwerpresolutie ingediend naar aanleiding van de vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0034/2018, overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, door Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0314)


6.15. Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0305/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0315)


6.16. De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0306/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0316)


6.17. Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen [2016/2237(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0317)

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2019Juridische mededeling