Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 5 lipca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

6. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Kryzys polityczny w Mołdawii po unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0322/2018

(zastępujący B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 i B8-0332/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé i Margrete Auken, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0303)

(Projekt rezolucji B8-0329/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


6.2. Somalia (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 i B8-0334/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0323/2018

(zastępujący B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 i B8-0334/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P8_TA(2018)0304)

Wystąpienia

Michaela Šojdrová przedstawiła poprawkę ustną do ust. 10. Poprawka została dopuszczona.


6.3. Burundi (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0333/2018

(zastępujący B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 i B8-0339/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0305)


6.4. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Odrzucono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Axel Voss, który opowiedział się za tą decyzją.

João Ferreira w sprawie języków (Przewodniczący udzielił wyjaśnień co do procedury).

Catherine Stihler, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, która wypowiedziała się przeciwko decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych.


6.5. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Europejska inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego roporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, György Schöpflin, który opowiedział się za tą decyzją.


6.6. Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0306)


6.7. Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0307)


6.8. Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w celu ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0308)


6.9. Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014 i (UE) nr 652/2014 oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawcy: Ingeborg Gräßle i Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIA KOMISJI i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0309)


6.10. Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0310)

Wystąpienia

Monica Macovei (sprawozdawczyni), przed głosowaniem.


6.11. Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (głosowanie)

Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych [2018/2024(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0311)

Wystąpienia

Miguel Viegas w sprawie poprawki 26.

Daniele Viotti przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego ustępu po ust. 1 oraz poprawkę ustną do poprawki 2. Obie poprawki ustne zostały dopuszczone.


6.12. 73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (głosowanie)

Sprawozdanie na temat zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych [2018/2040(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2018)0312)


6.13. Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (2018/2770(RSP))

Debata odbyła się dnia 3 lipca 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.7.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 5 lipca 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 5.7.2018).

Projekty rezolucji B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 i B8-0321/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0315/2018

(zastępujący B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 i B8-0320/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec i Jaromír Štětina, w imieniu grupy PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0313)

(Projekty rezolucji B8-0318/2018 i B8-0321/2018 stały się bezprzedmiotowe.)


6.14. Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000065/2018), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (B8-0034/2018)

Debata odbyła się dnia 3 lipca 2018 r. (pkt 23 protokołu z dnia 3.7.2018)

Projekt rezolucji złożony w związku z pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej B8-0034/2018, zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, przez Claude'a Moraesa, w imieniu komisji LIBE, w sprawie wytycznych dla państw członkowskich, mających na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0314)


6.15. Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0305/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0315)


6.16. Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0306/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0316)


6.17. Statut przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie statutu przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej [2016/2237(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0317)

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2018Informacja prawna