Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 iulie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Criza politică din Moldova ca urmare a invalidării alegerilor locale de la Chișinău (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 și B8-0332/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0322/2018

(care înlocuiește B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 și B8-0332/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé și Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0303)

(Propunerea de rezoluție B8-0329/2018 a devenit caducă.)


6.2. Somalia (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 și B8-0334/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0323/2018

(care înlocuiește B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 și B8-0334/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara și Fabio Massimo Castaldo.

Adoptat (P8_TA(2018)0304)

Intervenții

Michaela Šojdrová a prezentat un amendament oral la punctul 10. Amendamentul oral a fost reținut.


6.3. Burundi (vot)

Propuneri de rezoluție B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 și B8-0339/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0333/2018

(care înlocuiește B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 și B8-0339/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Maria Arena, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0305)


6.4. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Drepturile de autor în piața unică digitală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile de autor în piața unică digitală [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Respins

Intervenții

Înainte de vot, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul de procedură, Axel Voss, care s-a exprimat în favoarea acestei decizii.

João Ferreira, privind regimul lingvistic (Președintele a furnizat detalii referitoare la procedură).

Catherine Stihler, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, care s-a exprimat împotriva deciziei de inițiere a negocierilor interinstituționale.


6.5. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Inițiativa cetățenească europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de vot, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul de procedură, György Schöpflin, care s-a exprimat în favoarea acestei decizii.


6.6. Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Croația * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Croația [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0306)


6.7. Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 și (UE) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2018)0307)


6.8. Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0308)


6.9. Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Ingeborg Gräßle și Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU,

DECLARAȚII ALE COMISIEI și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2018)0309)


6.10. Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0310)

Intervenții

Monica Macovei (raportoare), înainte de vot.


6.11. Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog (vot)

Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2019 [2018/2024(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0311)

Intervenții

Miguel Viegas, privind amendamentul 26.

Daniele Viotti a prezentat un amendament oral care are drept scop introducerea unui nou alineat după alineatul (1) și un amendament oral la amendamentul 2. Amendamentele orale au fost reținute.


6.12. Cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite [2018/2040(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2018)0312)


6.13. Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele acestei țări (2018/2770(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 3 iulie 2018 (punctul 18 al PV din 3.7.2018).

Propuneri de rezoluție anunțate la 5 iulie 2018 (punctul 2 al PV din 5.7.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 și B8-0321/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0315/2018

(care înlocuiește B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 și B8-0320/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0313)

(Propunerile de rezoluții B8-0318/2018 și B8-0321/2018 au devenit caduce.)


6.14. Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței umanitare (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000065/2018) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței umanitare (B8-0034/2018)

Dezbaterea a avut loc la 3 iulie 2018 (punctul 23 al PV din 3.7.2018)

Propunere de rezoluție depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0034/2018, în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de către Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la un set de orientări destinate statelor membre pentru a evita incriminarea asistenței umanitare (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0314)


6.15. Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (vot)

Propunere de rezoluție B8-0305/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0315)


6.16. Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine din SUA asupra cetățenilor UE (vot)

Propunere de rezoluție B8-0306/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0316)


6.17. Statutul întreprinderilor sociale și bazate pe solidaritate (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitor la un statut pentru întreprinderile sociale și solidare [2016/2237(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0317)

Ultima actualizare: 21 noiembrie 2018Notă juridică