Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0322/2018

(nahrádzajúci B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 a B8-0332/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska a Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé a Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0303)

(Návrh uznesenia B8-0329/2018 sa stal bezpredmetným.)


6.2. Somálsko (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0323/2018

(nahrádzajúci B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 a B8-0334/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P8_TA(2018)0304)

Vystúpenia:

Michaela Šojdrová podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 10, ktorý bol prijatý.


6.3. Burundi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0333/2018

(nahrádzajúci B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 a B8-0339/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0305)


6.4. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Zamietnutý

Vystúpenia:

Pred hlasovaním v súlade s článkom 69 c ods. 2 druhou zarážkou rokovacieho poriadku , Axel Voss, ktorý sa vyjadril v prospech tohto rozhodnutia.

João Ferreira k jazykovému režimu (predseda uviedol spresnenia k postupu).

Catherine Stihler, v súlade s článkom 69 c ods. 2 druhou zarážkou rokovacieho poriadku, ktorá sa vyslovila proti rozhodnutiu začať medziinštitucionálne rokovania.


6.5. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Európska iniciatíva občanov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním v súlade s článkom 69 c ods. 2 druhou zarážkou rokovacieho poriadku, György Schöpflin ktorý sa vyjadril v prospech tohto rozhodnutia.


6.6. Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0306)


6.7. Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399 a (EÚ) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2018)0307)


6.8. Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794 na účely zriadenia európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0308)


6.9. Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Ingeborg Gräßle a Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIA KOMISIE a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2018)0309)


6.10. Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0310)

Vystúpenia:

Monica Macovei (spravodajkyňa), pred hlasovaním.


6.11. Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (hlasovanie)

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg [2018/2024(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0311)

Vystúpenia:

Miguel Viegas k pozmeňujúcemu návrhu 26.

Daniele Viotti predložil ústny pozmeňujúci návrh na zavedenie nového odseku po odseku 1 a ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 2. Tieto ústne pozmeňujúce návrhy boli zachované.


6.12. 73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade k 73. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov [2018/2040(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.7.2018).

Návrhy uznesení boli oznámené 5. júla 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 5.7.2018).

Návrhy uznesenia B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 a B8-0321/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0315/2018

(nahrádzajúci B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 a B8-0320/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec a Jaromír Štětina v mene skupiny PPE.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis a Ramón Jáuregui Atondo, v mene skupiny S&D.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0313)

(Návrhy uznesenia B8-0318/2018 a B8-0321/2018 sa stali bezpredmetnými.)


6.14. Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000065/2018) ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (B8-0034/2018)

Rozprava sa uskutočnila 3. júla 2018 (bod 23 zápisnice zo dňa 3.7.2018)

Návrh uznesenia, ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0034/2018 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku predložil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, o usmerneniach pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0314)


6.15. Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0305/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0315)


6.16. Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0306/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0316)


6.17. Štatút sociálnych a solidárnych podnikov (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o štatúte sociálnych a solidárnych podnikov [2016/2237(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0317)

Posledná úprava: 21. novembra 2018Právne oznámenie