Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018 och B8-0332/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0322/2018

(ersätter B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0330/2018 och B8-0332/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Siegfried Mureşan, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Michał Boni, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Renate Weber och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen:

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0303)

(Resolutionsförslag B8-0329/2018 bortföll.)


6.2. Somalia (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 och B8-0334/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0323/2018

(ersätter B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018 och B8-0334/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Jaromír Štětina, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Milan Zver, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Seán Kelly, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P8_TA(2018)0304)

Inlägg:

Michaela Šojdrová lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 10. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


6.3. Burundi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 och B8-0339/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0333/2018

(ersätter B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018 och B8-0339/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda, Anna Záborská, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Tunne Kelam, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, David McAllister, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Romana Tomc, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Lefteris Christoforou, Deirdre Clune, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Krzysztof Hetman, László Tőkés och Inese Vaidere, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Maria Arena, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Notis Marias och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou och Patrick Le Hyaric, för GUE/NGL-gruppen;

—   Klaus Buchner, Jordi Solé, Margrete Auken och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rolandas Paksas och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0305)


6.4. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Förkastades

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c2 stycke 2 i arbetsordningen, uttryckte Axel Voss sitt stöd för detta beslut.

João Ferreira om språkreglerna (talmannen redogjorde för förfarandet).

Catherine Stihler uttryckte, i enlighet med artikel 69c2 stycke 2 i arbetsordningen, sitt motstånd mot beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar.


6.5. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Det europeiska medborgarinitiativet ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska medborgarinitiativet [COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0226/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c2 stycke 2 i arbetsordningen, uttryckte György Schöpflin sitt stöd för detta beslut.


6.6. Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA uppgifter i Kroatien [06986/2018 - C8-0164/2018- 2018/0806(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jaromír Štětina (A8-0225/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKASTET TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0306)


6.7. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624 [COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och GEMENSAM FÖRKLARING

Godkändes (P8_TA(2018)0307)


6.8. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) [N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0323/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0308)


6.9. Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU [COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282A(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle och Richard Ashworth (A8-0211/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, KOMMISSIONENS UTTALANDEN och GEMENSAM FÖRKLARING

Godkändes (P8_TA(2018)0309)


6.10. Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 [COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0404/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0310)

Inlägg:

Monica Macovei (föredragande), före omröstningen.


6.11. Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (omröstning)

Betänkande om ett mandat för trepartsmötet om budgeten för 2019 [2018/2024(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0247/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0311)

Inlägg:

Miguel Viegas om ändringsförslag 26.

Daniele Viotti lade fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till en ny punkt efter punkt 1, samt ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2. Dessa muntliga ändringsförslag beaktades.


6.12. FN:s generalförsamlings 73:e session (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 73:e session [2018/2040(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Eugen Freund (A8-0230/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2018)0312)


6.13. Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (2018/2770(RSP))

Debatten hade ägt rum den 3 juli 2018 (punkt 18 i protokollet av den 3.7.2018).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 5 juli 2018 (punkt 2 i protokollet av den 5.7.2018).

Resolutionsförslag B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018 och B8-0321/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0315/2018

(ersätter B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0319/2018 och B8-0320/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec och Jaromír Štětina, för PPE-gruppen.

—   Elena Valenciano, Francisco Assis och Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen.

—   Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Jadwiga Wiśniewska och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Ulrike Müller, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0313)

(Resolutionsförslagen B8-0318/2018 och B8-0321/2018 bortföll.)


6.14. Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000065/2018) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (B8-0034/2018)

Debatten hade ägt rum den3 juli 2018 (punkt 23 i protokollet av den 3.7.2018)

Resolutionsförslag till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0034/2018, i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen, från Claude Moraes, för utskottet LIBE, om riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (2018/2769(RSP)) (B8-0314/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0314)


6.15. Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0305/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0315)


6.16. De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0306/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0316)


6.17. Stadga för sociala och solidariska företag (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en stadga för sociala och solidariska företag [2016/2237(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jiří Maštálka (A8-0231/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0317)

Senaste uppdatering: 21 november 2018Rättsligt meddelande