Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Le Président έλαβε από τις ομάδες Verts/ALE, PPE, ALDE και GUE/NGL τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή ECON: Daniel Caspary

επιτροπή ITRE: Igor Gräzin

επιτροπή INTA: Christophe Hansen

Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία: Eva Joly αντί του Romeo Franz

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας: Δημήτριος Παπαδημούλης αντί του Κώστα Χρυσόγονου

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή CARIFORUM-ΕΕ : Christophe Hansen.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου